Z OSTATNIEJ CHWILI

O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Proszę o udzielenie informacji o obowiązkach wynikających z Uchwały Nr L/1217/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych

Zastrzegłem zagubioną kartę płatniczą. Kto ponosi odpowiedzialność za powstały dług?

Jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem posłużenia się utraconą przez płatnika albo skradzioną mu kartą albo przywłaszczenia tej karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez płatnika ciążących na nim obowiązków, o których mowa powyżej, płatnik odpowiada za taką transakcję do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro.

Moja 16-letnia córka jest leczona w szpitalu. Kto powinien wyrazić zgodę na operację?

Jeżeli pacjent małoletni ukończył szesnaście lat (a nie ukończył osiemnastu lat), wymagana jest łączna zgoda przedstawiciela ustawowego (np. rodziców) oraz małoletniego pacjenta. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, małoletni pacjent, który ukończył szesnaście lat, ma prawo do wyrażania sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego …

1 2 3 4 5 7