Jak mam określić wartość przedmiotu sporu roszczenia?

Odpowiedź na powyższe pytanie może stanowić art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się, wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. Przy czym należy zaznaczyć, że według powyższego przepisu, świadczeniami powtarzającymi się będą świadczenia oparte na jednolitej podstawie prawnej, w miarę zbliżonej wysokości i spełniane cyklicznie w określonych odstępach czasowych.

Co to jest zapis windykacyjny?

Instytucja zapisu windykacyjnego jest zawarta w Kodeksie cywilnym (art. 9811 § 1 i następne Kodeksu cywilnego) i obowiązuje w systemie prawa spadkowego od dnia 23 października 2011 roku. Rolą zapisu windykacyjnego jest umożliwienie spadkodawcom pełniejszej i skuteczniejszej realizacji ich woli przy rozporządzaniu swoim majątkiem.

W związku z budową potrzebuję zająć niewielką część sąsiedniej działki. Co będę mógł zrobić, jeśli sąsiad się sprzeciwi?

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że w art. 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku zostały zawarte definicje ustalające znaczenie pojęć, którymi posługuje się ta ustawa. Wśród tych pojęć znajdziemy m.in. określenie „roboty budowlane”, poprzez które należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Zamierzam sprzedać nieruchomość – czy jest możliwe zawarcie takiej umowy bez konieczności sporządzania aktu notarialnego?

Tak. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Może być zawarta również w zwykłej formie pisemnej. Umowa sporządzona w postaci aktu notarialnego jest niezbędna do przeniesienia własności nieruchomości jednak umowa przedwstępna tej własności jeszcze nie przenosi, stąd tego rodzaju umowę można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej.

1 2 3 4 5 8