Regulamin konkursu na wykonanie serii zabiegów w gabinecie kosmetycznym LaDoS

REGULAMIN KONKURSU gazety „Mieszkaniec” 
na wykonanie serii zabiegów w gabinecie kosmetycznym LaDoS

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Usługowe VARIA z siedzibą w Warszawie, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, NIP: 113-009-56-89, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 3. Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu ukończyła 18 rok życia.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsora , osoby współpracujące z nim, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Sponsora – Studio Lados, ul. Berezyńska 26a, 03-809 Warszawa, NIP 521-215-35-21 zwanym dalej „LaDoS”
 6. Termin trwania konkursu – jego rozpoczęcia i zakończenia określony jest w poście konkursowym.

§2 Zasady

 1. Na Facebook Gazeta Mieszkaniec (www.facebook.com/gazetamieszkaniec) opublikowany został post zawierający zadanie konkursowe.
 2. Zadanie: należy polubić post konkursowy i w komentarzu pod tym postem napisać odpowiedź na pytanie konkursowe, określone w treści postu konkursowego.
 3. Jedna osoba, której komentarz zostanie najlepiej oceniony przez komisje konkursową zostanie Laureatem i otrzyma możliwość wykonania serii zabiegów kosmetycznych w gabinecie kosmetycznym LaDoS, ul. Berezyńska 26a, 03-809 Warszawa o wartości 3000 zł (brutto)
 4. Pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi związane z konkursem.
 5. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.mieszkaniec.pl. Zgłoszenie konkursowe jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
 6. Zgłoszenia, które są obraźliwe, niezwiązane z tematem, przekleństwa i różnego rodzaju komentarze uznane za spam, włącznie z reklamą innych produktów, nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa specjalnie wyznaczony przedstawiciel Organizatora konkursu.
 8. O zwycięstwie w konkursie, Laureat zostanie powiadomiony pod postem konkursowym lub poprzez publikację nowego postu na Facebooku Gazeta Mieszkaniec, nie później niż w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu.

§3 Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest możliwość wykonania serii zabiegów kosmetycznych w gabinecie kosmetycznym w LaDoS wartości 3000 zł (brutto)
 2. Nagrodę przyznaje komisja konkursowa w składzie:
 • Agnieszka Grabowska
 • Barbara Morawska-Nowosielska
 1. Do zadań komisji konkursowej należy ocena wypowiedzi konkursowych pod kątem ich oryginalności i przydatności i skuteczności i wyłonienie Laureata.
 2. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, ani domagać się ekwiwalentu finansowego.
 4. W przypadku gdy Laureat zrzeka się nagrody albo gdy w ciągu 14 dni od jej przyznania nagroda nie może zostać zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Laureata , komisja konkursowa ma prawo wytypować innego zwycięzcę konkursu.
 5. Organizator poinformuje Laureata o przyznaniu nagrody w komentarzu pod postem Następnie Laureat skontaktuje się z w wiadomości prywatnej przez Facebook z Organizatorem i przekaże mu swoje namiary kontaktowe tj. numer telefonu i adres mailowy. Organizator przekaże następnie Sponsorowi adres mailowy i numer telefonu Laureata.

§4 Realizacja nagrody

 1. Warunkiem realizacji nagrody jest stawienie się Laureata, na konsultację z kosmetologiem w miejscu i czasie wyznaczonym przez Sponsora nagrody, tj. w LaDoS, ul. Berezyńska 26a,03-809 Warszawa. Koszty stawiennictwa ponosi Laureat. Konsultacja z kosmetologiem odbywa w obecności fotografa.
 2. Zwycięzca zobowiązany będzie wypełnić i podpisać oświadczenie zezwalające na wykorzystywanie wizerunku na potrzeby Konkursu, co oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku (tj. umieszczenie zdjęć przed i po zabiegach w gazecie Mieszkaniec oraz na stronach internetowych, FB, Instagrama „Mieszkańca” oraz „SaskaLados”.
 3. W ramach konsultacji , kosmetolodzy wskazują Laureatowi odpowiednie dla niego zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej . Laureatowi zostaną przedstawione do wyboru zabiegi z oferowanych przez Sponsora z opcją wyboru zabiegu. Laureatowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany zaproponowanych zabiegu/zabiegów na inne nie proponowane.

§5 Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z jego uczestnictwem w Konkursie. Reklamację można wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacje mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać Login na FB, imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis przyczyn dla których reklamacja zostaje złożona
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Reklamujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu jego reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

§6 Dane Uczestników

 1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na fanpage’u www.facebook.com/gazetamieszkaniec/
 2. Przystępując do uczestnictwa w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 4. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nagrody.

§7 Ograniczenie roszczeń

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.
 2. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i konkursem należy kierować pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcji redakcja@mieszkaniec.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.
error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content