W jakim terminie zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca kolizji drogowej, ma obowiązek wypłacić mi odszkodowanie?

klusCzytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


W jakim terminie zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca kolizji drogowej, ma obowiązek wypłacić mi odszkodowanie?

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, bo z takim mamy do czynienia, termin likwidacji szkody określony został w art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wynosi 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

W przypadku niemożności zaspokojenia roszczeń poszkodowanego w całości lub w części w w/w terminie, zakład ubezpieczeń powinien zawiadomić na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem zgłoszonych roszczeń. W tym czasie zakład ubezpieczeń powinien wypłacić bezsporną część odszkodowania.

Gdyby w powyższym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Dopuszczalna jest również likwidacja szkody przez zakład ubezpieczeń w terminie dłuższym niż 90 dni, ale jest to możliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Trzeba jednak zaznaczyć, że możliwość przekroczenia 90 dni nie dotyczy każdego postępowania sądowego, lecz wyłącznie takiego postępowania, którego ukończenie jest niezbędne (a nie tylko pomocne) dla definitywnego rozstrzygnięcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za powstałą szkodę. Stąd też ta przesłanka nie może być nadużywana i powinna być traktowana wyjątkowo.

Czy zakład ubezpieczeń może ponieść jakieś sankcje za niedotrzymanie terminu wypłaty odszkodowania?

Tak. W razie wystąpienia nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odsetki na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli dłużnik (zakład ubezpieczeń) opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel (poszkodowany) może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Ponadto, jeżeli zwłoka zakładu ubezpieczeń spowodowała szkodę, poszkodowany może domagać się jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Dodatkowo, na podstawie art. 14 ust. 3a ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w przewidzianych terminach lub niedopełnienia obowiązku powiadomienia poszkodowanego na piśmie o przyczynach zwłoki i przypuszczalnym terminie wypłaty odszkodowania, poszkodowany ma możliwość powiadomienia o tych nieprawidłowościach Komisję Nadzoru Finansowego, która zastosuje wówczas przewidziane prawem środki nadzorcze.

 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content