Czy w okresie epidemii muszą odbywać się coroczne zebrania właścicieli nieruchomości?

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy w okresie epidemii muszą odbywać się coroczne zebrania właścicieli nieruchomości? Jeśli nie, to co z kadencją organów i w jaki sposób podejmować uchwały związane z zarządem nieruchomością? Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Zmiana ustalonego […]

Do którego sądu należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie…

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Do którego sądu należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie i co może być przedmiotem takiego postępowania oraz jak rozliczyć budowę domu na gruncie jednego z małżonków? Wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego ustaje między byłymi już małżonkami wspólność majątkowa. Podziału majątku wspólnego może dokonać sąd w trakcie postępowania rozwodowego, o ile małżonkowie będą co do podziału zgodni i nie […]

Kto i na jakiej podstawie ponosi odpowiedzialność za wady budynku?

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Od pewnego czasu w bloku, który został oddany do użytku niecałe 2 lata temu, na klatce schodowej oraz w garażu podziemnym wyczuwalna jest spora wilgoć, a na ścianach zaczęły się pojawiać się zacieki. Po zgłoszeniu tego administratorowi budynku otrzymałem informację, że jest to najprawdopodobniej spowodowane wadą budynku. Kto i na jakiej podstawie ponosi odpowiedzialność w tej sytuacji? Odpowiedzialność za wady zarówno fizyczne, jak i prawne nieruchomości ponosi […]

Jakie działania mogę podjąć w przypadku wystąpienia niezgodności w realizacji wycieczki?

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Wybieram się z żoną na zorganizowany przez biuro podróży wyjazd wakacyjny. Chciałbym się dowiedzieć, jakie działania mogę podjąć w przypadku wystąpienia niezgodności w realizacji wycieczki? Warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych określa ustawa z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Na gruncie tego aktu prawnego to organizator (najczęściej biuro podróży) jest odpowiedzialny za wykonanie usług turystycznych objętych […]

Co to jest zawezwanie do próby ugodowej i czy przerywa przedawnienie roszczeń?

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Co to jest zawezwanie do próby ugodowej i czy przerywa przedawnienie roszczeń? Zawezwanie do próby ugodowej reguluje art. 185 k.p.c. Zgodnie z nim wniosek z wezwaniem można skierować do sądu rejonowego właściwego dla przeciwnika lub w przypadku braku podstaw do jego ustalenia do sądu rejonowego właściwego dla wzywającego. W wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i przedstawić propozycje ugodowe, określić wartość przedmiotu sporu […]

Czy mogę zostać obciążona opłatami za umieszczenie mojego taty w Domu Opieki Społecznej?

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Mój tata, z którym nie mam kontaktu, został umieszczony w Domu Opieki Społecznej. Czy z tego tytułu mogę zostać obciążona opłatami? Tak. Kwestię tę regulują przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W pierwszej kolejności zobowiązanym do uiszczania opłat za DPS jest sam mieszkaniec domu. W sytuacji, gdy nie jest w stanie ponieść w całości kosztów swojego pobytu, obowiązek wnoszenia opłat spoczywa […]

O zasiedzeniu

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy możliwe jest zasiedzenie mojego udziału we własności działki przez wujka, który jest drugim współwłaścicielem? Obecnie w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że zasiedzenie udziałów we współwłasności jest dopuszczalne, ale w praktyce jest bardzo trudne do wykazania. Na wstępie należy zaznaczyć, że zasadniczym sposobem współposiadania jest władanie całą rzeczą wspólną, w zakresie, który nie wyłącza takiego władania wspólną rzeczą przez pozostałych współwłaścicieli. O współposiadaniu mówimy również wtedy, gdy przedmiot współwłasności […]

Nowe przepisy obowiązujące pieszych

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Wiem, że 1 czerwca 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące nowych zasad, jakie będą obowiązywały pieszych przechodzących przez jezdnię. Jak mam się teraz zachować? 1 czerwca 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie ze zmienionymi przepisami już nie tylko piesi znajdujący się na przejściu dla pieszych, ale i  ci, którzy się do niego zbliżają, a dokładnie […]

Kto i na jakiej zasadzie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną poprzez oderwanie się części budynku?

Powyższą kwestię reguluje art. 434 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie. Samoistnym posiadaczem, który może ponieść odpowiedzialność w oparciu o ten przepis jest więc każdy, kto faktycznie włada […]

Kto jest zobowiązany do zapobiegania szerzenia się zakażeń…

Kto jest zobowiązany do zapobiegania szerzenia się zakażeń w publicznych szpitalach i jakie ma obowiązki w tym zakresie? Podmioty zobowiązane do zapobiegania szerzenia się zakażeń w publicznych szpitalach i ich obowiązki w tym zakresie wynikają m.in. z art. 11 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 roku. Zgodnie z tym przepisem podmiotami zobowiązanymi do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są […]

1 2 3 13

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 20(789) ROK XXX
Następne wydanie 4.11.2021

Najczęściej czytane