Czy mogę cofnąć pozew i jakie są tego skutki?

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Złożyłem pozew przeciwko dłużnikowi, ale okazuje się, że prawdopodobnie sprawę przegram. Czy mogę cofnąć pozew i jakie są tego skutki? Zasady według jakich można cofnąć pozew określa art. 203 k.p.c. Pozew może zostać cofnięty w całości lub części do czasu wydania prawomocnego wyroku. Jeżeli powód cofa pozew przed rozpoczęciem rozprawy to może to zrobić bez żadnych dodatkowych warunków, a jeżeli po rozpoczęciu rozprawy […]

Czy przysługują mi jakieś środki obrony przed niesprawiedliwą egzekucją komornika?

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy przysługują mi jakieś środki obrony przed niesprawiedliwą egzekucją komornika? Egzekucję prowadzi komornik na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny np. wyrok Sądu opatrzony klauzulą wykonalności. W celu kontroli przebiegu egzekucji a także obrony swoich interesów dłużnik ma do dyspozycji zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności, skargę na czynności komornika czy powództwa przeciwegzekucyjne (opozycyjne i interwencyjne). Pierwszą czynnością w celu podjęcia egzekucji […]

Moje mieszkanie komornik zajął za długi. Lokal jest w moim posiadaniu.

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Moje mieszkanie komornik zajął za długi. Lokal jest w moim posiadaniu. Jakie czynności mogę dokonywać z tym mieszkaniem i czy muszę uzyskać na nie zgodę komornika czy wierzyciela? Zajęcie nieruchomości jest pierwszą czynnością jaką wykonuje komornik po wszczęciu postępowania egzekucyjnego i następuje z chwilą doręczeniu dłużnikowi wezwania, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. W przypadku, kiedy wezwania […]

Zmarł krewny i wiem, że prawdopodobnie wszyscy złożą oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Zmarł krewny i wiem, że prawdopodobnie wszyscy złożą oświadczenie o odrzuceniu spadku. Czy mogę złożyć takie oświadczenie, jeśli tak to w jakim terminie? Zgodnie z art. 1015 § k.c. spadkobierca ustawowy jak i testamentowy w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania może złożyć przed sądem, ewentualnie przed notariuszem, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Termin ten nie ulega przywróceniu, a oświadczenie złożone po jego upływie nie wywiera skutków prawnych. Oświadczenie […]

Czy wpis umowy najmu do księgi wieczystej zwiększa ochronę prawną najemcy

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy wpis umowy najmu do księgi wieczystej zwiększa ochronę prawną najemcy oraz czy najemca może wystąpić z wnioskiem o wpis mimo, że wynajmujący nie wyraził no to zgody? Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece do wpisu prawa osobistego lub roszczenia wystarcza dokument obejmujący oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu tego prawa albo obejmujący zgodę na wpis tego roszczenia. Innymi słowy do wniosku o wpis umowy najmu do księgi wieczystej […]

Nie chcę, żeby jeden z moich bliskich krewnych, z którym jestem od kilku lat skłócony, dziedziczył po mnie.

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Nie chcę, żeby jeden z moich bliskich krewnych, z którym jestem od kilku lat skłócony, dziedziczył po mnie. Co mogę zrobić, aby nie został on uznany za mojego spadkobiercę? Powołanie do spadku może wynikać wyłącznie z ustawy albo z testamentu, przy czym to testamentowe dziedziczenie ma pierwszeństwo przed ustawowym. Możliwym jest również rozrządzenie testamentowe obejmujące jedynie część spadku, wówczas pozostała jego część dziedziczona będzie na podstawie ustawy. W testamencie […]

W jaki sposób można skorygować nieprawidłowy wpis w księdze wieczystej?

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada W jaki sposób można skorygować nieprawidłowy wpis w księdze wieczystej? Do bieżącego usuwania niezgodności treści księgi wieczystej (dalej: KW) z rzeczywistym stanem prawnym co do zasady służy postępowanie wieczysto księgowe, jednak może to nastąpić wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca dysponuje dokumentem umożliwiającym wpis tj. orzeczeniem sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece […]

Wynajmuję lokal użytkowy, słyszałem o najmie instytucjonalnym. Czy mogę skorzystać z takiej umowy?

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada Wynajmuję lokal użytkowy, słyszałem o najmie instytucjonalnym. Czy mogę skorzystać z takiej umowy? Najem instytucjonalny uregulowany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, to rodzaj najmu wprowadzony w 2017 r. i dotyczy wyłącznie najmu lokalu mieszkalnego zawieranego przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Najemcą może być wyłącznie osoba fizyczna. […]

Słyszałem o tzw. sankcji darmowego kredytu

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Słyszałem o tzw. sankcji darmowego kredytu, co to jest i na czym polega? Sankcja darmowego kredytu jest instytucją wprowadzoną art. 45 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (dalej: u.k.k.). Dotyczy ona kredytu konsumenckiego przez który rozumie się: (i) kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności […]

Mam prawomocny wyrok w sprawie cywilnej

Prawnik Radzi

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Mam prawomocny wyrok w sprawie cywilnej. Czy jest możliwość, żeby go podważyć? Prawomocne wyroki wydane w sprawach cywilnych można wzruszyć korzystając ze skargi kasacyjnej oraz skargi o wznowienie postępowania. Pierwsza z nich przysługuje do Sądu Najwyższego od prawomocnych wyroków wydanych przez sąd II instancji kończących postępowanie w sprawie. Można ją złożyć wówczas, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawach majątkowych wynosić min. 50 tys. zł. a w sprawach z zakresu prawa pracy […]

1 2 3 15
Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 9(801) ROK XXXI
Następne wydanie 26.05.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content