Czy mogę zostać obciążona opłatami za umieszczenie mojego taty w Domu Opieki Społecznej?

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Mój tata, z którym nie mam kontaktu, został umieszczony w Domu Opieki Społecznej. Czy z tego tytułu mogę zostać obciążona opłatami? Tak. Kwestię tę regulują przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W pierwszej kolejności zobowiązanym do uiszczania opłat za DPS jest sam mieszkaniec domu. W […]

O zasiedzeniu

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Czy możliwe jest zasiedzenie mojego udziału we własności działki przez wujka, który jest drugim współwłaścicielem? Obecnie w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że zasiedzenie udziałów we współwłasności jest dopuszczalne, ale w praktyce jest bardzo trudne do wykazania. Na wstępie należy zaznaczyć, że zasadniczym sposobem współposiadania jest władanie całą rzeczą wspólną, […]

Nowe przepisy obowiązujące pieszych

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada Wiem, że 1 czerwca 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące nowych zasad, jakie będą obowiązywały pieszych przechodzących przez jezdnię. Jak mam się teraz zachować? 1 czerwca 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie ze zmienionymi przepisami już nie tylko piesi znajdujący się na […]

Kto i na jakiej zasadzie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną poprzez oderwanie się części budynku?

Powyższą kwestię reguluje art. 434 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie. Samoistnym posiadaczem, który […]

Kto jest zobowiązany do zapobiegania szerzenia się zakażeń…

Kto jest zobowiązany do zapobiegania szerzenia się zakażeń w publicznych szpitalach i jakie ma obowiązki w tym zakresie? Podmioty zobowiązane do zapobiegania szerzenia się zakażeń w publicznych szpitalach i ich obowiązki w tym zakresie wynikają m.in. z art. 11 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 […]

Zostałem pogryziony przez psa

Zostałem pogryziony przez psa. Spędziłem kilka dni w szpitalu i do dzisiaj ponoszę koszty leczenia obrażeń. W jaki sposób właściciel psa może za to odpowiedzieć? Chodzi mi przede wszystkim o zwrot kosztów leczenia. Powyższy przypadek reguluje art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do […]

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie przedmiotu z mieszkania?

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie przedmiotu z mieszkania? Chodzi mi o szkodę związaną z wyrzuceniem choinki przez balkon po świętach, czy wyrzucaniem przez okna torebek z wodą w „lany poniedziałek”. Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada Temat ten reguluje art. 433 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub […]

Czy to prawda, że w wyniku zmiany przepisów, nabywca auta nie będzie już musiał zmieniać numerów tablic rejestracyjnych, nawet gdy samochód ma tzw. „blachy” z innego powiatu?

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada Tak, ale nastąpi to za pewien, bliżej nieokreślony czas. W ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 roku, wprowadzono do ustawy Prawo o ruchu drogowym art. 73 ust. 1a, zgodnie z którym, składający wniosek o rejestrację pojazdu […]

Jakie warunki muszę spełniać, aby uzyskać rentę po zmarłym mężu i jaka będzie jej wysokość?

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada. Zgodnie z art. 65 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do […]

Jak przepisy określają umowę pożyczki i czy taka umowa musi być zawarta na piśmie?

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

1 2 3 13