Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem dwutygodnika „Mieszkaniec” oraz Serwisu Internetowego funkcjonującego pod adresem mieszkaniec.pl jest Grupa ST-ART w Warszawie (04-062) przy ul. Grenadierów 10  NIP 125-035-98-14, adres poczty elektronicznej do kontaktu: redakcja@mieszkaniec.pl,  numer telefonu (22) 813-43-83, zwana dalej Wydawcą.
 2. Mieszkaniec” – gazeta  o zasięgu lokalnym, kolportowana w ponad 400 miejsc na terenie Warszawy, w dzielnicach: Praga Południe, Praga Północ, Białołęka, Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła, częściowo na terenie pozostałych dzielnic Warszawy (urzędy m.st. Warszawy, województwa i dzielnicy, urzędy skarbowe, pocztowe, banki, szpitale, inspektoraty ZUS i PZU, punkty usługowe, ogniwa samorządowe) oraz jego wersja rozpowszechniana elektronicznie za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.mieszkaniec.pl;
 3. Serwis Internetowy mieszkaniec.pl umożliwia zlecanie i zamieszczanie Ogłoszeń Drobnych w czasopiśmie oraz Serwisie Internetowym drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego opublikowanego w Serwisie Internetowym.
 4. Przed zleceniem opublikowania Ogłoszenia Drobnego Użytkownik / Ogłoszeniodawca ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zlecenie publikacji Ogłoszenia Drobnego za pośrednictwem Serwisu Internetowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych Użytkownika / Ogłoszeniodawcy.
 5. Płatności za usługi opisane w niniejszym regulaminie dokonywane są przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem PRZELEWY24 realizowanego na podstawie umowy pomiędzy Wydawcą a PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rej estru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNFIP24/2014. Stosowne informacje na temat sposobów płatności za zlecenia dostępne są pod adresem http://www.przelewy24.pl/
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane Płatności w PRZELEWY24.
  Chcę zamówić Ogłoszenie Drobne Rozdział

II. WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ

 1. Ogłoszenia Drobne są drukowane w Czasopiśmie Wydawcy w ramach tematycznych rubryk i podrubryk, przy zastosowaniu czcionki o stałej wielkości i kroju, przyjętej przez Wydawcę.
 2. Liczba i tematyka rubryk może być zmieniana w zależności od liczby Ogłoszeń Drobnych o danej tematyce, które mają być opublikowane w danym wydaniu Czasopisma.
 3. Ogłoszenia Drobne przyjmowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.mieszkaniec.pl można składać nie później niż do poniedziałku poprzedzającego wydanie Czasopisma zgodnie z Harmonogramem Wydań publikowanym w Serwisie Internetowym. Termin przyjmowania ogłoszeń upływa o godz. 24.00.
 4. Ogłoszeniodawca przy składaniu Zlecenia może wskazać, do której z rubryk i podrubryk należy zakwalifikować jego Ogłoszenie Drobne. Gdyby okazało się, że w wydaniu Czasopisma, w którym ogłoszenie takie ma się ukazać, nie ma określonej rubryki lub podrubryki, lub Ogłoszeniodawca nie wskazał rubryki lub podrubryki, Wydawcy przysługuje uprawnienie do zamieszczenia Ogłoszenia Drobnego w innej rubryce lub podrubryce, możliwie zbliżonej tematycznie do treści Ogłoszenia Drobnego.
 5. Wskazując rubrykę lub podrubrykę, w której Ogłoszenie Drobne ma się ukazać, Ogłoszeniodawca powinien wskazać rubrykę lub podrubrykę możliwie odpowiadającą treści Ogłoszenia Drobnego.
 6. Wydawcy przysługuje uprawnienie do ostatecznego sklasyfikowania Ogłoszenia Drobnego do danej rubryki lub podrubryki.
 7. Cena za zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego w Czasopiśmie oraz w Serwisie Internetowym jest ustalana zgodnie z obowiązującym Cennikiem i nalicza się automatycznie w chwili składania zlecenia i określania parametrów Ogłoszenia Drobnego.
 8. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może składać się wyłącznie ze skrótów, musi być jasna, czytelna i zgodna z zasadami pisowni i gramatyki języka polskiego, poszczególne słowa muszą być oddzielone spacjami. Niedopuszczalne jest używanie innych znaków zamiast spacji. Treść ogłoszenia nie może naruszać prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może dotyczyć jakiejkolwiek niedozwolonej działalności, ani stanowić niezgodnej z prawem reklamy. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. Wydawca może odmówić publikacji Ogłoszenia Drobnego z dowolnej przyczyny.
 9. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia Drobnego, w tym także odpowiedzialność w stosunku do Wydawcy oraz osób zatrudnionych lub współpracujących z Wydawcą, za wszelkie szkody, które poniósł Wydawca w związku z publikacją Ogłoszenia Drobnego w Czasopiśmie lub Serwisie Internetowym.
 10. Wydawca może uzależnić publikację Ogłoszenia Drobnego od przedstawienia przez Ogłoszeniodawcę odpowiednich dokumentów, takich jak np. dowód tożsamości, zezwolenie, licencja lub koncesja, dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu itp. lub od złożenia dodatkowego oświadczenia określonej treści. W szczególności Wydawca będzie wymagał:
  a. druku Zlecenia podpisanego własnoręcznie przez lekarza ogłaszającego swoją działalność wraz z pieczęcią lekarską, zawierającą numer prawa wykonywania zawodu.
 11. Ogłoszenia Drobne będą zamieszczane w podrubrykach według kolejności alfabetycznej.
 12. Ogłoszenie Drobne zamieszczone w Czasopiśmie zostanie zamieszczone również w elektronicznym wydaniu czasopisma w Serwisie Internetowym i będzie ono w nim wyświetlane bez ograniczeń czasowych.
 13. Wydawca nie jest zobowiązany do przesyłania ofert i innych wiadomości od osób, które zapoznały się z treścią Ogłoszenia Drobnego, które zostały skierowane na adres redakcji Wydawcy.
 14. Ogłoszeniodawca może żądać zwrotu należności zapłaconej za daną usługę w całości lub w części tylko wtedy, gdy sytuację taką dopuszczają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszy Regulamin. W szczególności niewykorzystanie wykupionej usługi w całości nie upoważnia bez ważnej podstawy prawnej do żądania zwrotu proporcjonalnej części zapłaconej ceny.
 15. Złożenie zamówienia na Ogłoszenie Drobne jest równoznaczne ze zgodą na wysyłanie PDF-u faktury bądź paragonu imiennego drogą elektroniczną. Dokument zostanie przesłany w ciągu 7 dni roboczych od daty finalizacji transakcji. W przypadku chęci otrzymania faktury w wersji papierowej użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres Wydawcy redakcja@mieszkaniec.pl w ciągu 7 dni od daty finalizacji transakcji.
 16. Z uwagi na okoliczność, że zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego jest świadczeniem o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, Ogłoszeniodawcy będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni bez podawania przyczyny.
 17. Ogłoszeniodawca może dokonać zmian w zamówieniu jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze skierowane publikacji w Czasopiśmie. Czas publikacji określa Harmonogram Wydań publikowany w Serwisie Internetowym.

Rozdział III. WYMOGI EDYCYJNE OGŁOSZEŃ DROBNYCH

 1. Numery telefonów w treści Ogłoszenia Drobnego muszą być podawane według następującego schematu:
  a. dla numerów telefonów stacjonarnych: 00/000-00-00 (przy czym cyfry przed ukośnikiem odnoszą się do numeru kierunkowego);
  b. dla numerów telefonów komórkowych: 000-000-000.
 2. W przypadku gdy w treści Ogłoszenia Drobnego podano numer telefonu zagranicznego operatora telefonicznego, treść Ogłoszenia Drobnego powinna zawierać także wskazanie kraju, którego ten numer telefonu dotyczy.
 3. Tekst ogłoszenia nie może być poprzedzony znakami takimi jak wykrzyknik, cudzysłów, nawias itp. oraz zbitkami liter takimi jak w szczególności zbitka „aaa”.
 4. Numer telefonu Ogłoszeniodawcy powinien być umieszczony na końcu treści Ogłoszenia i podany zgodnie ze schematem wskazanym w ust. 1 powyżej.
 5. Ogłoszenia Drobne muszą rozpoczynać się od słów, za wyjątkiem ogłoszeń dotyczących konkretnych modeli produktów (takich jak np. marki samochodów), które mogą rozpoczynać się od wskazania nazwy lub numeru modelu.
 6. Ogłoszeniodawca zamieszczający Ogłoszenie Drobne dotyczące sprzedaży pojazdu, powinien w treści tego Ogłoszenia Drobnego podać markę i model pojazdu oraz województwo, w którym pojazd ten się znajduje, natomiast Ogłoszeniodawca zamieszczający Ogłoszenie Drobne dotyczące nabycia pojazdu, powinien wskazać w jakim województwie chciałby dokonać zakupu.
 7. Treść Ogłoszenia Drobnego, w którym Ogłoszeniodawca informuje o chęci podjęcia pracy powinna wskazywać stanowisko lub rodzaj pracy, którą Ogłoszeniodawca chce podjąć, chyba że sprecyzowanie stanowiska lub rodzaju pracy jest niemożliwe (z treści Ogłoszenia wynika, że Ogłoszeniodawca chce podjąć jakąkolwiek pracę).

Rozdział IV ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA I REKLAMACJE

 1. Ogłoszeniodawcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od usługi powinno być złożone na piśmie i wysłane przed upływem ww. Terminu:
  a. poprzez wysłanie rezygnacji z zamówienia na adres: reklama@mieszkaniec.pl
  b. poprzez wysłanie listu poleconego na adres Grupa ST-ART, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać numer Zamówienia, który został przydzielony Ogłoszeniodawcy / Konsumentowi przy wypełnianiu formularza Zamówienia, dane identyfikujące: imię i nazwisko (nazwę), kwotę oraz datę Transakcji wykonanej za pośrednictwem Przelewy24 przez Ogłoszeniodawcę / Konsumenta.
 3. Klient może odstąpić od zamówienia jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze skierowane publikacji w Czasopiśmie. Za czas przekazania dokumentów do publikacji uznaje się poniedziałek poprzedzający wydanie Czasopisma zgodnie z Harmonogramem Wydań publikowanym w Serwisie Internetowym.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 5. W wypadku odstąpienia od zamówienia Serwis Internetowy ma obowiązek poświadczyć na piśmie fakt przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od  zamówienia, a także niezwłocznie skierować do Przelewy24 pisemny wniosek o zwrot zapłaty.
 6. Zwrot zapłaty na rzecz Ogłoszeniodawcy / Konsumenta zostanie dokonany w sposób i w terminie określonym w regulaminie płatności Przelewy24. Wydawca pośredniczy jedynie w procedurze przekazania wniosku o zwrot zapłaty z tytułu niezawartej umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie Konsumenta, który to Produkt posiada właściwości określone indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związane z osobą Konsumenta. Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 6 poniżej w związku z niezgodnością Produktu z umową.
 8. Usługodawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność zakupionego w Serwisie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.). Wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca odpowiada za wady Produktów na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 9. Reklamacje można składać na dres redakcja@mieszkaniec.pl . Sprzedający odpowie na nią w ciągu do 14 dni.

Rozdział V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wydawca przetwarza dane osobowe Ogłoszeniodawcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Wydawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do wykonania danej Usługi drogą elektroniczną. Wydawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
  a. nazwę firmy/instytucji
  b. nazwisko i imiona,
  c. siedzibę firmy/instytucji
  d. adres zamieszkania lub pobytu,
  e. adres poczty elektronicznej,
  f. numer telefonu stacjonarnego lub/i komórkowego,
  g. numer IP
 3. Wydawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Wydawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Ogłoszeniodawców / Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Wydawca zapewnia Ogłoszeniodawcom / Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 6. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Wydawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Ogłoszeniodawca / Użytkownik może zgłosić Wydawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione stronom trzecim, w tym organom ścigania, gdy zachodzi podejrzenie że zamówione przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie, nekrolog lub kondolencje są niezgodne z obowiązującym prawem.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zlecając Ogłoszenie Drobne przez Serwis Internetowy Ogłoszeniodawca wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie elektronicznej wersji Czasopisma przesyłaną w formie newlettera.
 2. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zasady w nowym brzmieniu obowiązują od momentu ich publikacji na stronie internetowej Wydawcy znajdującej się pod adresem http://www.mieszkaniec.pl
 3. Serwis Internetowy zapewnia, że w każdym momencie w Serwisie znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 4. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.
 6. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy Prawo prasowe, Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).
 8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy
error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content