A co zrobić w sytuacji, gdy upłynął termin 2 tygodni na złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku?

klusCzytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Sąd wydał korzystny wyrok w mojej sprawie, ale nie zasądził od pozwanego odsetek za opóźnienie od żądanej przeze mnie kwoty pomimo tego, że już w pozwie o to wniosłem. Czy w tej sytuacji powinienem złożyć apelację?

Nie. W tej sytuacji należy złożyć wniosek o uzupełnienie wyroku. Należy to jednak zrobić w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyroku. Powyższe wynika z art. 351 §1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Wniosek o uzupełnienie wyroku powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego, które zostały podane w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. W niniejszej sprawie tymi warunkami są: oznaczenie sądu, do którego wniosek jest skierowany; wskazanie sygnatury akt sprawy, imienia i nazwiska lub nazwy stron; oznaczenia rodzaju pisma (tj. wniosek o uzupełnienie wyroku), treść wniosku oraz wskazanie dowodów (głównie znajdujących się już w aktach sprawy, a potwierdzających opóźnienie w zapłacie należności i czas tego opóźnienia), z których wynika zasadność żądania; podpis strony. Wniosek o uzupełnienie wyroku nie podlega opłacie sądowej.


A co zrobić w sytuacji, gdy upłynął termin 2 tygodni na złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku? Czy moje roszczenie o odsetki w tej sprawie przepada?

Złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku po upływie wskazanego terminu spowoduje, że sąd wniosek odrzuci, co w rzeczywistości zamknie możliwość dochodzenia odsetek od zasądzonej kwoty w tym postępowaniu. Wyrok w takiej sprawie nie jest jednak prawomocny w zakresie pominiętego w nim żądania, zatem nie będziemy mieć do czynienia z powagą rzeczy osądzonej w w/w zakresie, która by uniemożliwiała złożenie kolejnego pozwu. Wówczas będzie trzeba złożyć nowy pozew o pominięte w poprzedniej sprawie żądanie, które nie mogło już być przedmiotem uzupełnienia wyroku.


Zapomniałem złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, wydanego przez sąd pierwszej instancji. Czy pomimo braku takiego wniosku mogę się odwołać od niekorzystnego wyroku, a jeżeli tak, to w jakim terminie?

Tak, ale pod warunkiem, że apelacja zostanie złożona w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku przez sąd I instancji. Powyższe wynika z art. 369 §2 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji (14 dni) biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku. Oczywiście trudno jest złożyć apelację, w tym sformułować zarzuty apelacyjne, jeżeli nie jest się w posiadaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. Pomocne jednak w tej sytuacji mogą być zasadnicze motywy rozstrzygnięcia podane ustnie przez sąd podczas ogłoszenia orzeczenia, bądź informacje zawarte w wygłoszonym ustnie uzasadnieniu wydanego wyroku.

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content