Chcę kupić samochód, czy mogę korzystać z umowy ubezpieczenia zawartej przez sprzedającego (cd. autocasco)

W poprzednim wydaniu gazety MIESZKANIEC była mowa o tym, że w przypadku sprzedaży samochodu umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nabywcę. Czy powyższe dotyczy również umowy autocasco pojazdu? Które przepisy to regulują?

W przypadku ubezpieczeń autocasco, z uwagi na ich dobrowolność, nie stosuje się przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku i wyrażonej w nich zasady kontynuacji udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji, do umowy ubezpieczenia AC pojazdu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia (art. 823 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z art. 823 §1 Kodeksu cywilnego, w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. pojazdu mechanicznego) prawa z umowy ubezpieczenia (np. ubezpieczenia AC) mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej.

Z powyższego wynika, że istnieje możliwość kontynuacji umowy ubezpieczenia AC pojazdu, a więc przeniesienia praw z niej wynikających na nabywcę auta, jednakże wymaga to zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej. W braku jednak takiej zgody ze strony ubezpieczyciela lub stosownego zapisu w postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, ochrona autocasco pojazdu wygasa z chwilą zbycia auta.

Trzeba pamiętać, że gdyby jednak doszło do przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia AC pojazdu, to na nabywcę pojazdu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Zbywca odpowiada wówczas solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę (art. 823 §2 Kodeksu cywilnego).

Z powyższego wynika, że nabywca pojazdu staje się odpowiedzialny nie tylko za swoje zobowiązania, które powstały po chwili, gdy stał się stroną umowy ubezpieczenia, lecz również (solidarnie ze zbywcą) za zapłatę składki przypadającej na okres sprzed przeniesienia praw i obowiązków. Odpowiedzialność solidarna stron umowy sprzedaży pojazdu w w/w zakresie polega z kolei na tym, że ubezpieczyciel może wystąpić przeciwko jednemu lub wszystkim stronom umowy (zarówno sprzedającemu jak i kupującemu), a w razie spełnienia świadczenia przez jednego z nich, zobowiązanie wygasa w stosunku do drugiego.

W praktyce zasadą jest, że przy sprzedaży auta, ubezpieczenie autocasco pojazdu wygasa.

Czy mogę złożyć dodatkowe zeznania w sprawie cywilnej, która już się uprawomocniła?

Co do zasady nie. Zgodnie z art. 366 Kodeksu postępowania cywilnego, wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej w stosunku do przedmiotu sporu i pomiędzy określonymi stronami. Co prawda procedura cywilna przewiduje możliwość wzruszenia prawomocnych orzeczeń, jednak jest to uzależnione od charakteru sprawy i rodzaju postępowania sądowego (np. jest możliwe wznowienie postępowania na podstawie art. 399 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego).

Zasadniczo przesłanki wzruszenia prawomocnego orzeczenia są ściśle określone i oceniane rygorystycznie. Sam fakt uzupełnienia zeznań nie stanowi wystarczającej podstawy do takiego wzruszenia.

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content