Co to jest zawezwanie do próby ugodowej i czy przerywa przedawnienie roszczeń?

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada

Co to jest zawezwanie do próby ugodowej i czy przerywa przedawnienie roszczeń?

Zawezwanie do próby ugodowej reguluje art. 185 k.p.c. Zgodnie z nim wniosek z wezwaniem można skierować do sądu rejonowego właściwego dla przeciwnika lub w przypadku braku podstaw do jego ustalenia do sądu rejonowego właściwego dla wzywającego. W wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i przedstawić propozycje ugodowe, określić wartość przedmiotu sporu oraz wnieść opłatę w wysokości piątej część opłaty przewidzianej od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Z posiedzenia sporządza się protokół. Jeżeli doszło do ugody, jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza się w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody stwierdza się w protokole. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Na postanowienie uznające ugodę za niedopuszczalną przysługuje zażalenie.

Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika nałoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową, a jeżeli bez usprawiedliwienia  postąpi tak przeciwnik, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

W orzecznictwie przyjmuje się, że zawezwanie do próby ugodowej to czynność podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia, albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia i skuteczne złożenie wniosku przerywa bieg przedawnienia, choć nie w każdej sytuacji. W tej kwestii trzeba mieć na uwadze  stanowisko Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 27.07.2018 r. (sygn. akt V CSK 384/17) stwierdził, że zawezwanie do próby ugodowej polegające na złożeniu wniosku do sądu wyłącznie w celu uzyskania przerwy biegu przedawnienia, a nie – co najmniej także – w celu realizacji roszczenia w drodze ugody, należy rozważać jako czynność procesową sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 3 k.p.c.) i nadużycie uprawnień procesowych, co dyskwalifikuje tę czynność oraz musi skutkować tym, że niedopuszczalne jest prowadzenie na jego podstawie postępowania pojednawczego.

W związku z powyższym, w przypadku wykrycia, że wyłącznym celem wniosku jest przerwanie biegu terminu przedawnienia, sąd powinien taki wniosek odrzucić, co z kolei spowoduje, że bieg terminu przedawnienia nie zostanie przerwany.


adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących “umów frankowych” i karnych

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10 (826) ROK XXXII
Następne wydanie 7.06.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content