Czy mogę cofnąć pozew i jakie są tego skutki?

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Złożyłem pozew przeciwko dłużnikowi, ale okazuje się, że prawdopodobnie sprawę przegram. Czy mogę cofnąć pozew i jakie są tego skutki?

Zasady według jakich można cofnąć pozew określa art. 203 k.p.c.

Pozew może zostać cofnięty w całości lub części do czasu wydania prawomocnego wyroku.

Jeżeli powód cofa pozew przed rozpoczęciem rozprawy to może to zrobić bez żadnych dodatkowych warunków, a jeżeli po rozpoczęciu rozprawy to wówczas powinien wskazać, czy jego oświadczenie w powyższym zakresie obejmuje zrzeczenie się roszczenia.

W przypadku, kiedy powód nie zrzeka się roszczenia to wówczas pozwany musi na tą czynność wyrazić zgodę w terminie dwutygodniowym liczonym od powiadomienia go o tym przez sąd. Niezłożenie przez pozwanego żadnego oświadczenia w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody. W tym samym terminie pozwany może również złożyć do sądu wniosek o zasądzenie na swoją rzecz od powoda kosztów procesu.

Cofnięty pozew nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, co w szczególności oznacza, że nie następuje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia objętego wniesionym pozwem.

Wyrażenie zgody na cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia, może w przyszłości skutkować ponownym wniesieniem przez powoda powództwa w zakresie objętym pierwotnym pozwem. Natomiast w przypadku zrzeczenia się roszczenia powód definitywnie taką możliwość traci.

Dla skutecznego cofnięcia pozwu nie jest wymagana zgoda sądu. Jednakże zgodnie z art. 203 § 4 k.p.c. sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Jeżeli cofnięcie pozwu nastąpiło przed wysłaniem odpisu pozwu pozwanemu to sąd z urzędu zwraca powodowi całą uiszczona opłatę, a połowę tej opłaty w przypadku kiedy doręczenie pozwu już nastąpiło.

Po oświadczeniu powoda o cofnięciu pozwu złożonym przed wydaniem wyroku sąd umarza postępowanie, a jeżeli po jego wydaniu, ale przed uprawomocnieniem to sąd uchyla wyrok i również umarza postępowanie. Oświadczenie powoda o cofnięciu pozwu można wycofać do uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania, którego dotyczyło cofnięcie pozwu.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości roszczeniach z „umów frankowych”. 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content