Czy mogę zostać obciążona opłatami za umieszczenie mojego taty w Domu Opieki Społecznej?

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada

Mój tata, z którym nie mam kontaktu, został umieszczony w Domu Opieki Społecznej. Czy z tego tytułu mogę zostać obciążona opłatami?

Tak. Kwestię tę regulują przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W pierwszej kolejności zobowiązanym do uiszczania opłat za DPS jest sam mieszkaniec domu. W sytuacji, gdy nie jest w stanie ponieść w całości kosztów swojego pobytu, obowiązek wnoszenia opłat spoczywa na małżonku, następnie  na zstępnych, w dalszej kolejności na wstępnych, a finalnie na gminie,  która  skierowała osobę do DPS-u.

Powyższy obowiązek nie obciąża jednocześnie wszystkich zobowiązanych, ale przechodzi na nich we wskazanej w w/w przepisie kolejności. Zwolnienie jednej z osób z ponoszenia odpłatności nie powoduje zwiększenia zakresu obowiązków po stronie pozostałych osób zobowiązanych, lecz skutkuje przeniesieniem tego obowiązku na gminę dokonującą takiego zwolnienia.

Obowiązek wnoszenia opłaty, wymaga uprzedniego skonkretyzowania i zindywidualizowania w stosunku do każdej ze zobowiązanych osób w decyzji administracyjnej o ustaleniu opłaty lub w drodze umowy zawartej na podstawie art. 103 ust. 2.  Biorąc pod uwagę fakt, że powyższa decyzja konkretyzuje obowiązek wynikający z treści przepisów prawa materialnego, wydanie jej może mieć skutek wsteczny

Zauważyć należy, że odpłatność ustalona dla mieszkańca domu nie może przekroczyć 70% osiąganego przez niego dochodu. Wobec  osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej (prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe)  opłaty nie ustala się, jeżeli jej dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego (2103 zł)  albo tego kryterium nie przekroczy kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty a w stosunku do osób zobowiązanych  w rodzinie dochód na osobę nie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (1584 zł), albo tego kryterium nie przekroczy kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty. 

Jak widać przedmiotowy obowiązek zależy wyłącznie od dochodu zobowiązanego rozumianego jako sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonego o: (i)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; (ii) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; (iii) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. (art.  8 ust. 3)  


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących “umów frankowych” i karnych

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18(809) ROK XXXI
Następne wydanie 13.10.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content