Czy przysługują mi jakieś środki obrony przed niesprawiedliwą egzekucją komornika?

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Czy przysługują mi jakieś środki obrony przed niesprawiedliwą egzekucją komornika?

Egzekucję prowadzi komornik na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny np. wyrok Sądu opatrzony klauzulą wykonalności.
W celu kontroli przebiegu egzekucji a także obrony swoich interesów dłużnik ma do dyspozycji zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności, skargę na czynności komornika czy powództwa przeciwegzekucyjne (opozycyjne i interwencyjne).

Pierwszą czynnością w celu podjęcia egzekucji jest wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którą sąd nadaje w tzw. postępowaniu klauzulowym, w którym co do zasady bada wniosek jedynie pod względem formalnym nie poddając analizie treść tytułu egzekucyjnego, w tym obowiązków czy uprawnień stron postępowania.

Środkiem zaskarżenia w takim przypadku jest zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności, w którym dłużnik skutecznie może podnosić tylko zarzuty dotyczące uchybień formalnych popełnionym przez sąd.

Dłużnik, jego małżonek lub następca prawny jeżeli poddaje w wątpliwość zasadność nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, może wystąpić do sądu przeciw wierzycielowi z powództwem opozycyjnym o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Powództwo to ma zastosowanie gdy: dłużnik kwestionuje zdarzenia, na podstawie których sąd wydał klauzulę wykonalności, zobowiązanie objęte tytułem egzekucyjnym wygasło lub nie może być egzekwowane, ewentualnie gdy małżonek dłużnika, kiedy egzekucja jest prowadzona z majątku objętego wspólnością majątkową wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi się nie należy.

Z kolei powództwo interwencyjne będzie pomocne wówczas, gdy prowadzona egzekucja doprowadza w sposób nieuprawniony do uszczerbku na majątku innych osób. W tym przypadku osoba trzecia może złożyć do sądu w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa pozew skierowany przeciwko wierzycielowi z żądaniem zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji. Jeżeli następuje spór dotyczący własności rzeczy wówczas pozwanym powinien być również dłużnik. Pozew należy złożyć do sądu, w okręgu którego prowadzona jest egzekucja. 

Na koniec można wskazać skargę na czynności komornika, która ma zastosowanie w sytuacji gdy komornik prowadzi egzekucję niezgodnie z przepisami prawa. Składa się ją do sądu za pośrednictwem komornika, który dokonał zaskarżonej czynności po wniesieniu opłaty 50 zł.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości roszczeniach z „umów frankowych”.error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content