Czy w okresie epidemii muszą odbywać się coroczne zebrania właścicieli nieruchomości?

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada

Czy w okresie epidemii muszą odbywać się coroczne zebrania właścicieli nieruchomości? Jeśli nie, to co z kadencją organów i w jaki sposób podejmować uchwały związane z zarządem nieruchomością?

Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Zmiana ustalonego w powyższym trybie sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza.

Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony powyżej, jest obowiązany m.in. zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. W wypadku gdy tego nie zrobi to zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli. Przedmiotem zebrania ogółu właścicieli lokali powinno być w szczególności: uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

Od 20 marca 2020 r. na terenie Polski obowiązuje stan epidemii, który będzie trwał do  odwołania przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni licząc od dnia odwołania tego stanu. (Art. 90. ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.)

Z kolei art. 90a. stanowi, że w przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu epidemii ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90. Powyższe uwagi dotyczą również stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z faktem, że roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych są (mogą być) obecnie odroczone, to w pozostałych sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną (poza uchwałami objętymi wymogiem przyjęcia podczas rocznego zebrania i tymi, dla których przewidziana jest forma szczególna) właściciele mogą podejmować uchwały w części bądź w całości w tzw. trybie indywidualnym tzn. poprzez zbieranie głosów przez zarząd lub zarządcę.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych.


  

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content