Dodatek osłonowy – Kto może się o niego ubiegać?

Dodatek osłonowy – Kto może się o niego ubiegać?

Dodatek osłonowy jest rządowym wsparciem finansowym, które pokrywa część wydatków na prąd, gaz i żywność. Przeznaczony jest dla mniej zamożnych gospodarstw i rodzin. Świadczenie to obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Wnioski o jego przyznanie można składać do 30 kwietnia! Wypłaty będą realizowane jednorazowo do końca czerwca. Jak można otrzymać dodatek osłonowy?

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy mogą otrzymać gospodarstwa domowe, czyli osoby i rodziny, których średnie dochody miesięczne nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W świetle przepisów za tzw. gospodarstwo domowe uważa się:

 • osobę fizyczną, samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią mieszkające i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

 • w przypadku gospodarstwa domowego 1 osobowego – podstawowa kwota dofinansowania 228,80 zł, natomiast podwyższona kwota dofinansowania 286 zł,
 • w przypadku gospodarstwa domowego 1-3 osobowe – podstawowa kwota dofinansowania 343,20 zł, natomiast podwyższona kwota dofinansowania 429 zł,
 • w przypadku gospodarstwa domowego 4-5 osobowe – Podstawowa kwota dofinansowania 486,20 zł, natomiast  podwyższona kwota dofinansowania 607,75 zł,
 • w przypadku gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowe – podstawowa kwota dofinansowania 657,80 zł, natomiast podwyższona kwota dofinansowania 822,25 zł.

przyznawaniu dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten można otrzymać nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale wysokość świadczenia dodatku jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna wielkość wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

dodatek osłonowy w kwocie podstawowej może ubiegać się każde gospodarstwo domowe spełniające powyższe warunki. Natomiast o dodatek w kwocie podwyższonej mogą wnioskować te rodziny i osoby, które do końca czerwca 2022 roku zgłosiły w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jako główne źródło ogrzewania:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • tzw. kozę,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnię,
 • kuchnię węglową,
 • piec kaflowy na paliwo stałe.

Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać dodatek osłonowy?

By ubiegać się o dodatek osłonowy należy przede wszystkim złożyć dokładnie wypełniony wniosek. Składa się go w w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy, w której się mieszka. Można to zrobić:

 • osobiście,
 • pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
 • za pośrednictwem Internetu, przez ePUAP, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Wzór takiego wniosku można znaleźć TUTAJ. Natomiast dokładna instrukcja jak należy to zrobić jest dostępna na stronie 19115.

Jeśli osoba ubiegająca się o dodatek osłonowy jest cudzoziemcem do wniosku, musi dołączyć jeszcze decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) lub inny dokument, który uprawnia do pobytu w Polsce w związku z wykonywaną pracą.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o dodatek osłonowy posiada gospodarstwo rolne, musi przedłożyć również zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach, kopię umowy dzierżawy (jeśli wydzierżawia komuś część lub całość gospodarstwa rolnego), kopię aktu notarialnego (jeśli gospodarstwo rolne zostało wniesione do użytkowania przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną).

Dodatkowo, jeśli wniosek o dodatek osłonowy składa pełnomocnik, potrzebne jest pełnomocnictwo do reprezentowania w tej sprawie.

Wszystkie kopie dokumentów, składanych razem z wnioskiem o przyznanie dodatku osłonowego powinny być uwierzytelnione przez:

 • pracownika Urzędu m.st. Warszawy,
 • notariusza,
 • instytucję, która wydała dokument,
 • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie.

Nie trzeba uwierzytelniać dokumentów, jeśli składa się je przez Internet. Nie ma również potrzeby dołączać dokumentów, które potwierdzają wysokość dochodu rodziny. Urząd sam to sprawdzi.

Więcej informacji na temat składania wniosku o przyznanie dodatku osłonowego można znaleźć TUTAJ.

/JPN/

Źródło: UD Wawer

Foto: Pixabayerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content