Dotacje na likwidację szamb i podłączenie do kanalizacji

Dotacje na likwidację szamb i podłączenie do kanalizacji

Prezydent m.st. Warszawy ogłosił, że od 3 do 30 kwietnia 2024 roku można zgłaszać wnioski o udzielenie dotacji na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Mogą je składać wszyscy mieszkańcy stolicy, którzy mają takę możliwość. To przedłużenie oferty Miasta na częściowe lub całkowite sfinansowanie tej inwestycji.

Podłącz się do sieci kanalizacyjnej!

Od pewnego czasu właściciele posesji, którzy mieszkają w bezpośrednim dostępie do sieci kanalizacyjnej mają obowiązek podłączenia się do niej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są zobowiązani sfinansować tę inwestycję sami. Jednakże, nie muszą ponosić wszystkich kosztów, ponieważ mogą ubiegać się o dotację od Miasta.

Urząd m.st. Warszawy już od kilku lat wspiera mieszkańców stolicy, którzy chcą zlikwidować przydomowe szamba i podłączyć się do sieci kanalizacyjnej. To część programu, który ma zmniejszać zanieczyszczenie środowiska. Obecnie dofinansowanie wynosi 6 000 złotych. Pomocy w wypełnieniu wniosku może udzielić Ekodoradca.

Jak złożyć wniosek o udzielenie dotacji na podłączenie do sieci kanalizacyjnej?

Wniosek o dotację na podłączenie do sieci kanalizacyjnej można złożyć w:

 • Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy,
 • Kancelarii ogólnej Urzędu m.st Warszawy, al. Jerozolimskie 44,
 • Biurze Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIV piętro p. 1409,
 • pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Razem z wnioskiem należy złożyć odpowiednie dokumenty. Są to:

 • oryginał uzgodnionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokumentacji technicznej budowy przyłącza kanalizacyjnego (dokumentacja jest zwracana wnioskodawcy po zaopiniowaniu wniosku o udzielenie dotacji),
 • zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, jeśli nie realizuje jej właściciel,
 • kopia umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na świadczenie takich usług,
 • kopia dowodu wniesienia należności za usługę wykonaną w ramach ww. umowy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji,
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas należy dokonać opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołączyć do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorcy lub prowadzące działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwa powinni również złożyć:

 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (czyli szczególnego rodzaju wparcia dla przedsiębiorców przez państwo, które nie podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej) otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • wypełniony formularz z informacjami przedstawianymi przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis (formularz pomocy de minimis – osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorcy),
 • wypełniony formularz z informacjami przedstawianymi przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie formularz pomocy de minimis,

Gotowy druk wniosku o dotację na podłączenie do sieci kanalizacyjnej i szczegółowe procedury można znaleźć na stronie warszawa19115.pl.

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji należy wystąpić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A.

Uwaga! Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Kontrole przydomowych szamb i oczyszczalni ścieków

Warto wiedzieć, że na terenie stolicy od dłuższego czasu przeprowadzane są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Urzędnicy sprawdzają, czy są właściwie użytkowane, ponieważ ma to wpływ na zmniejszenie zanieczyszczania środowiska naturalnego. I w konsekwencji dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu życia warszawiankom i warszawiakom.

Podczas takiej kontroli właściciel posesji musi pokazać umowę z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowody potwierdzające, że płaci za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Miasta oraz Strażnikom Miejskim. Rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba.

Każdy, kto ma przydomowe szambo jest zobowiązany do oczyszczania go nie rzadziej niż raz na kwartał. Jeśli posiada również przydomową oczyszczalnię ścieków musi pozbywać się osadów ściekowych nie rzadziej niż raz na 2 lata. Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane – podpisaną umową na wywóz osadów ściekowych oraz rachunkami za tę usługę.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

/JPN/

Źródło: UD Wawer

Foto: Pixabayerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content