Uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem komunikacyjnym – wcześniejsza renta , czy dopiero po zakończonym postępowaniu sądowym?

klusCzytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Doznałam uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku był ubezpieczony kwestionuje roszczenie z tytułu comiesięcznej renty na leczenie. Zamierzam złożyć pozew do sądu ale postępowanie zapewne trochę potrwa. Czy mogę w jakiś sposób uzyskać rentę wcześniej, a nie dopiero po zakończonym postępowaniu sądowym?

Tak. W pierwszej kolejności pozwolę sobie wyjaśnić, że roszczenie z tytułu renty w podanym przykładzie, można uzyskać na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego, w myśl którego, poszkodowanemu przysługuje roszczenie o rentę w razie całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Każda z tych przyczyn, niezależnie od tego, czy wystąpi w zbiegu z inną, czy samodzielnie, stanowi wystarczającą podstawę żądania z tytułu renty.

Wracając do zadanego pytania, należy zwrócić uwagę na instytucję postępowania zabezpieczającego przewidzianą w art. 730 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia zarówno przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni (art. 733 k.p.c.). Od takiego wniosku pobiera się opłatę sądową w kwocie 100,00 złotych. Z kolei, jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia został zgłoszony w piśmie wszczynającym postepowanie (w pozwie) wówczas nie podlega dodatkowej opłacie. Uiszcza się tylko opłatę należną od składanego pozwu.

Co do zasady udzielenia zabezpieczenia może żądać każdy, kto uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, a ponadto, gdy złożony wniosek o zabezpieczenie nie będzie zmierzał do zaspokojenia roszczenia. Jednak w przypadku roszczenia z tytułu comiesięcznej renty, o którym mowa w przytoczonej sprawie, powyższe rygory zostały złagodzone, co wynika z art. 753 i art. 7531 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Według tych przepisów, w sprawach o rentę, sumę potrzebną na koszty leczenia, z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę życia żywiciela albo rozstrój zdrowia – zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu danego podmiotu do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, a udzielone zabezpieczenie, może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.

Wyjątkowość w/w przepisów wynika ze specyfiki tego rodzaju roszczeń, które mają służyć zaspokojeniu potrzeb (nierzadko pilnych i kosztownych) w związku z wyrządzoną szkodą. Jednak podkreślić należy, iż wydanie przez sąd postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia nie przesądza jeszcze o istnieniu samego roszczenia, które poszkodowany ma jedynie uprawdopodobnić składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ma bowiem charakter tymczasowy i może dojść do jego upadku po przeprowadzeniu głównego postępowania sądowego.

 

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content