Głosowanie osób niepełnosprawnych – do 13 kwietnia przyjmowanie zgłoszeń

Do poniedziałku, 13 maja, wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Głosować korespondencyjnie może wyborca niepełnosprawny w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zamiar takiego głosowania można zgłosić: ustnie (numer telefonu właściwy dla poszczególnych urzędów), pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej (wybory@um.warszawa.pl). 

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Osoby niewidome i niedowidzące powinny dołączyć do zgłoszenia również prośbę o przesłanie wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Niezbędne dokumenty należy składać w urzędach dzielnic m.st. Warszawy najpóźniej do 13 maja, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

Pakiet wyborczy zawiera: zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładkę w alfabecie Braille’a dla wyborców niedowidzących lub niewidzących. Pakiet zostanie dostarczony nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, do rąk własnych i za pokwitowaniem odbioru. Jeżeli wyborcy nie będzie w domu, doręczający zostawi informację o dacie powtórnej próby doręczenia, nie później niż jeden dzień od daty pierwszej próby.

Uwaga! Nie można głosować korespondencyjnie, jeżeli wyborca przebywa w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym oraz gdy wyborca głosuje przez pełnomocnika.

 

Źródło: Urząd Miasta

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 9(801) ROK XXXI
Następne wydanie 26.05.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content