O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.


Proszę o udzielenie informacji o obowiązkach wynikających z Uchwały Nr L/1217/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Mój mąż ma mieszkanie, które jest jego odrębną własnością. Jest natomiast członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Gdzie należy pobrać druk wniosku do wypełnienia i po jego wypełnieniu, gdzie należy oddać wypełniony wniosek? Jakie należy dołączyć do wniosku załączniki? Czy został ustalony termin do złożenia wniosku wraz z załącznikami?

Tytułem wstępu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności mogą wystąpić m.in. osoby fizyczne i prawne (np. spółdzielnia) będące w dniu 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości.

Zgodnie z art. 2 w/w ustawy, w przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. Jednak w niniejszej sprawie ważny jest art. 2 ust. 2. ustawy, który umożliwia wystąpienie z żądaniem przekształcenia użytkownikom wieczystym posiadającym co najmniej połowę udziałów w w/w prawie.      

Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku wnioskodawcy mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie o zasadności ich wniosku, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

W oparciu m.in. o art. 4 ust. 7 pkt. 2 w/w ustawy, Rada Miasta Stołecznego Warszawy w uchwale Nr L/1217/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, skorzystała z prawa do przyznania bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty za w/w przekształcenie. Bonifikata wynosi 95%, a jeżeli osoba fizyczna albo spółdzielnia wniosły opłatę za cały 99 letni okres użytkowania wieczystego, wówczas bonifikata wynosi 99% opłaty.

Podmioty uprawnione w oparciu o powyższe przepisy, pragnące skorzystać z przekształcenia i bonifikaty, powinny złożyć do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na położenie nieruchomości następujące dokumenty:

  1. wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty,
  2. odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste,
  3. odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej,
  4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku w kwocie 10,00 złotych.

Bonifikata zostanie udzielona, jeżeli użytkownik wieczysty w chwili wydania decyzji nie zalega ze zobowiązaniami finansowymi wobec m. st. Warszawy związanymi z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia. W zależności od podmiotu, który składa wniosek do wniosku należy załączyć dodatkowe dokumenty, w tym m.in. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę właściwego organu wyrażającego zgodę na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności danej nieruchomości, dokument będący podstawą nabycia prawa użytkowania wieczystego (np. umowa sprzedaży, orzeczenie sądu, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku itp.).

Złożenie wniosku nie jest ograniczone żadnym terminem. Druki wniosku i załączników, a także szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 – www.warszawa19115.pl/-/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-m-st-warszawy.

 

 

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content