Jak ma wyglądać Marysin Wawerski?

Plan miejscowy dla obszaru Marysin Wawerski – część I został ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Projektanci uwzględnili zaproponowane zmiany przez mieszkańców dotyczące głównie zmniejszenia intensywności zabudowy. Teraz do 17 października urzędnicy czekają na kolejne ewentualne uwagi.

Jaki obszar obejmuje plan?

Teren objęty uchwałą to blisko 205 ha powierzchni. Położony w północnej części dzielnicy ograniczony jest od zachodu linią kolejową relacji Warszawa-Dęblin; od południa ul. B. Czecha; od wschodu ul. Kościuszkowców i lasem – Rezerwatem im. Króla Jana Sobieskiego i od północy ul. Goździków oraz terenem zamkniętym jednostki wojskowej w Rembertowie.

– Obszar objęty planem ma wykształcony układ komunikacyjny i w większości jest już zainwestowany. Przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o zróżnicowanej wysokości od 1 do 3 kondygnacji. W ramach poszczególnych kwartałów zabudowy działki mają różne wielkości i różne możliwości inwestycyjne. Część działek zabudowana jest intensywnie z uwagi na zabudowę szeregową lub wolnostojącą zlokalizowaną w na małych działkach, część z nich zabudowana jest zabudową wolnostojącą ekstensywną – informują miejscy urzędnicy. – W północnej części planu położone są  osiedla wielorodzinne z budynkami o wysokości 5-11 kondygnacji oraz liczna zabudowa usługowa.  Charakterystycznymi miejscami są: kompleks leśny o nazwie Park im. „Matki Mojej” i  obiekt sakralny Kościół pw. Św. Feliksa z Kantalicjo wraz ze zgromadzeniem zakonnym Sióstr Felicjanek i zespołem szkół, ponadto w granicach planu znajduje się przychodnia zdrowia przy ul. Strusia i przy ul. Begonii, szkoła przy ul. Króla Maciusia, Cukiernia „Grzybki”, bazarek i wiele innych budynków usługowych – dodają.

Ponowne wyłożenie planu

W projekcie planu ujęto kilka założeń, m.in.:

 • ochrona dóbr kultury współczesnej i obiektów zabytkowych,
 • umożliwienie przekształcenia pod usługi terenów wzdłuż kolei,
 • określenie warunków ochrony istniejącego bazarku to jest budynków usług handlu wraz z placem publicznym,
 • zachowanie istniejących dróg i zapewnienie układu komunikacyjnego o dodatkowe drogi niezbędne od obsługi nowych terenów inwestycyjnych,
 • kontynuacja dotychczasowego przeznaczenia terenów mieszkaniowych, z możliwością odbudowy i uzupełniania istniejącej zabudowy,
 • wytworzenie przestrzeni wielofunkcyjnych w pierzei ulicy Korkowej poprzez lokalizowanie zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług w parterze,
 • wprowadzenie zasad kształtowania i ochrony zieleni, w tym: ochrona całego lasu o nazwie Park im. Matki Mojej; zachowanie co najmniej 70% działki miejskiej przeznaczonej pod realizacje zabudowy usług publicznych, jako zieleń leśną; przeznaczenie jak największej ilości terenów działek budowalnych jako powierzchni biologicznie czynnej.

Dlaczego plan został wyłożony ponownie?

– Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego projektu planu wynika z wprowadzonych zmian, spowodowanych przyjęciem uwag mieszkańców złożonych do projektu planu w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Główne zmiany dotyczyły zmniejszenia intensywności zabudowy poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i ograniczenia wysokości nowej zabudowy, a także odstąpienia od poszerzenia ulicy Korkowej – przekazują przedstawiciele miejskiego Ratusza.

Kiedy konsultacje?

Z planem miejscowym, złożonym z tekstu planu i rysunku planu, można zapoznać się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (al. Jerozolimskie 44, poziom -1) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. O planie będzie można porozmawiać podczas dyskusji online w środę, 21 września o godz. 17:00. Wszyscy chętni chcący zabrać głos proszeni są o zgłoszenie swojego udziału na adres mailowy: dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Porozmawiać można także podczas dyżuru telefonicznego projektanta planu w trzy kolejne piątki: 16, 23 i 30 września w godz. 13:00-16:00 pod numerem telefonu: 22 325 81 08.

Jak złożyć wniosek do planu?

Wnioski można zgłosić pisemnie:

 • podczas dyskusji online,
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl,
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
 • przez ePUAP wypełniając formularz ogólny.

Uwagi w sprawie planu miejscowego dla obszaru Marysin Wawerski – część I można zgłaszać do 17 października tego roku.

/Marcin Kalicki/

Źródło/Fot. BAiPPerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content