Jaki plan miejscowy dla obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego?

Jaki plan miejscowy dla obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego?

Przygotowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego. Od 8 września do 27 października 2022 roku każdy mieszkanie dzielnicy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach społecznych i zgłosić swoje uwagi do propozycji urzędników.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to nic innego, jak dokument określający, jak można urządzić dany obszar. Czyli, co można na nim wybudować (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej itd.)? Gdzie i jak stworzyć tereny zielone, place zabaw itp.? Plan taki jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Nie są one martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Dokumenty te stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego obejmuje teren o powierzchni około 127,5 ha i ograniczony jest:

 • ulicą Afrykańską,
 • ulicą gen. T. Bora-Komorowskiego,
 • ulicą J. Meissnera,
 • ulicą Jugosłowiańską,
 • ulicą W. Umińskiego,
 • ulicą F. Znanieckiego,
 • Trasą Siekierkowską,
 • południową granicą dzielnicy Praga-Południe na Wiśle

z wyłączeniem rezerwy terenu na Aleję Tysiąclecia.

Głównymi celami sporządzenia planu miejscowego dla obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego są:

 • czytelniejsze zdefiniowanie przestrzeni ulic, poprzez podkreślenie ich przebiegu za pomocą nowej zabudowy, co jednocześnie oznacza nadanie obszarowi planu bardziej miejskiego charakteru; w szczególności dotyczy to przestrzeni ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” i ciągu ulic Meissnera-Jugosłowiańska,
 • lokalizacja lokalnego centrum usługowo-rekreacyjno-kulturalnego („Kampusu Gocław”) w centralnej części obszaru planu (podobszar B) – pomiędzy rezerwą na Aleję Tysiąclecia a terenem kościoła p.w. św. o. Pio w związku z dużą odległością zabudowy mieszkaniowej położonej na obszarze planu od planowanego w Studium centrum lokalnego,
 • lokalizacja nowych obiektów infrastruktury społecznej (usługi publiczne, przedszkole) uzupełniających istniejący układ,
 • zwiększenie dostępności terenów zieleni zlokalizowanych na północ i południe od Wału Miedzeszyńskiego poprzez wytworzenie publicznego ciągu parkowego od skrzyżowania Fieldorfa/Jugosłowiańska i pasa zieleni izolacyjnej na całej długości ul. Wał Miedzeszyński,
 • lokalizacja przesiadkowego centrum komunikacyjno-usługowego (pętla autobusowa, tramwajowa, stacja metra, parking „Parkuj i Jedź”, usługi) o dopuszczonej dużej wysokości i intensywności zabudowy w rejonie obecnej pętli autobusowej przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego,
 • dopuszczenie zastąpienia części nieefektywnych i nieatrakcyjnych estetycznie parkingów terenowych intensywnymi parkingami kilkupoziomowymi,
 • ustalenie zasięgu alternatywnego korytarza III linii metra w ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” z przejściem przez Wisłę.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego

Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu dla rejonu Wału Miedzeszyńskiego na Gocławiu rozpoczną się 8 września a zakończą 27 października 2022 roku. Można w nich wziąć udział na kilka sposobów.

Pierwszym z nich jest dyskusja on-line, która odbędzie się o godz. 17.00 w czwartek, 15 września 2022 roku na:

 • YouTube – będzie można oglądać spotkanie i dyskutować na czacie (link będzie można znaleźć na stronie UD Praga-Południe),
 • platformie ZOOM – będzie można zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Każdy, kto chce skorzystać z tej opcji, musi przed spotkaniem wysłać mail na adres dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl, by uzyskać link do spotkania oraz instrukcję, które zostaną przesłane w mailu zwrotnym. (Warto wcześniej sprawdzić, jak działa ZOOM, robiąc test na https://zoom.us/test).

Swoje uwagi do projektu można również zgłaszać:

 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl,
 • drogą pocztową, wysyłając list na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
 • telefoniczne na dyżurze telefonicznym projektanta planu w czwartki 8 i 29 września w godzinach 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08,
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy lub na dyżurze projektanta planu w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w czwartek 22 września w godzinach 13.00- 16.00.

Wzór formularza do składania uwag do projektu można znaleźć pod linkami:

Gdzie można się zapoznać z projektem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego?

Projekt planu miejscowego dla obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego udostępniony zostanie od 8 września 2022 roku. Składa się on z dwóch części:

 • tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta),
 • oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu).

Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone. Nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Z projektem planu będzie można zapoznać się:

 • w internecie (link będzie dostępny na stronie UD Praga-Południe)
 • lub w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

/jn/

Źródło: Urząd Dzielnicy Praga-Południeerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content