Jaki termin ma sąd na sporządzenie wyroku w sprawie cywilnej?

klusCzytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Jaki termin ma sąd na sporządzenie wyroku w sprawie cywilnej?

Udzielając odpowiedzi na to pytanie na wstępie należy wyjaśnić, że uzasadnienie wyroku może być sporządzone w dwóch postaciach: w sposób tradycyjny na piśmie, bądź, jeżeli przebieg rozprawy, na której został wydany wyrok był nagrywany i po wydaniu wyroku wygłoszono uzasadnienie orzeczenia, poprzez transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia.

Zgodnie z art. 329 Kodeksu postępowania cywilnego pisemne uzasadnienie wyroku albo transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia w powyższym terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni.

Z powyższego wynika, że podstawowy termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku wynosi dwa tygodnie. Termin ten liczy się przede wszystkim od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia albo o transkrypcję wyroku. Warto jednak podkreślić, że jest to termin instrukcyjny. Niedochowanie go przez sędziego nie wywołuje ujemnych skutków procesowych. Uchybienie temu terminowi przez sąd nie daje również podstaw do formułowania na tej podstawie zarzutów apelacyjnych.

Czy mogę żądać sprostowania protokołu rozprawy w sprawie cywilnej?

Tak. Taką możliwość przewiduje art. 160 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak niż na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół rozprawy, po której zamknięciu nastąpiło wydanie wyroku – dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy nie podlega sprostowaniu. Jest to podyktowane faktem, że zapis dźwięku lub dźwięku i obrazu stanowi wierne odzwierciedlenie przebiegu rejestrowanej rozprawy. Natomiast nie można wykluczyć uzupełnienia protokołu, np. w sytuacji przerwania zapisu lub dokonania nieczytelnego zapisu z przebiegu rozprawy.

Jakie dane jest obowiązany podać policjant podczas legitymowania osoby na ulicy?

Powyższą kwestię reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów z dnia 29 września 2015 roku. Zgodnie z § 2 w/w Rozporządzenia policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem podstawowych uprawnień, w pierwszej kolejności podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej. Policjant nieumundurowany przy wykonywaniu tych uprawnień, okazuje ponadto legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie czynności, okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.

Warto jednak podkreślić, że powyższy obowiązek schodzi na dalszy plan w przypadku zatrzymywania osoby, co do której z posiadanych informacji lub okoliczności faktycznych wynika, że może posiadać broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo przedmioty mogące stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi (§ 8 w/w Rozporządzenia).

 

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content