Jakie działania mogę podjąć w przypadku wystąpienia niezgodności w realizacji wycieczki?

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada

Wybieram się z żoną na zorganizowany przez biuro podróży wyjazd wakacyjny. Chciałbym się dowiedzieć, jakie działania mogę podjąć w przypadku wystąpienia niezgodności w realizacji wycieczki?

Warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych określa ustawa z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Na gruncie tego aktu prawnego to organizator (najczęściej biuro podróży) jest odpowiedzialny za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie, takich jak np. transport, kwaterunek, opieka rezydenta lub pilota, bez względu na to, czy mają one być wykonane przez organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych (art. 48 ust. 1 ww. ustawy).

Jeżeli usługa turystyczna jest wykonywana niezgodnie z umową, tj. niewykonana lub nienależyte wykonana, np. poprzez przydzielenie pokoju o niższym standardzie, brak zaplanowanych atrakcji, to podróżny powinien niezwłocznie zawiadomić organizatora o tych niezgodnościach i wyznaczyć mu odpowiedni termin do ich usunięcia (najlepiej w formie pisemnej), z tym że druga czynność nie jest konieczna przy odmowie organizatora lub w sytuacjach „pilnych” wymagających natychmiastowego działania.

Organizator jest zobowiązany do usunięcia niezgodności. Zwolniony jest z tego obowiązku, gdy ich usunięcie jest niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernie wysokimi kosztami. Podróżny może wówczas żądać obniżenia ceny i naprawienia poniesionej szkody (art. 50 ww. ustawy).

Jeżeli niezgodności nie zostaną wyeliminowane w wyznaczonym, rozsądnym terminie, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych koniecznych wydatków.

Organizator turystyki, który nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, powinien, bez obciążania podróżnego dodatkowymi opłatami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, o takiej samej lub wyższej jakości, niż początkowo zaplanowane usługi.

Inaczej podróżny powinien otrzymać obniżkę ceny.

Uczestnik może odrzucić zaproponowane usługi zastępcze tylko wtedy, gdy nie odpowiadają one tym pierwotnym lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

Jeżeli niezgodność usług z umową istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator nie usunął ich w wyznaczonym terminie, podróżny może odstąpić od umowy oraz żądać zwrotu lub obniżenia ceny oraz naprawienia poniesionej szkody.

Należy pamiętać, że roszczenia o naprawienie szkody lub obniżenie ceny przedawniają się z upływem 3 lat (art. 50 ust. 4 przedmiotowej ustawy).


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodawczych, dotyczących “umów frankowych” i karnych

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content