Jakie warunki muszę spełniać, aby uzyskać rentę po zmarłym mężu i jaka będzie jej wysokość?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Zgodnie z art. 65 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Prawo do renty rodzinnej przysługujące wdowie reguluje art. 70 ww. Ustawy. Zgodnie z tym przepisem wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

  1. w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo
  2. wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub
  3. sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania ww. osób.

Wdowa, która nie spełnia w/w warunków i nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej, tj. przez okres jednego roku od chwili śmierci męża albo w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

Zgodnie z art. 73 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku, renta rodzinna wynosi:

1) dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;

1) dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;

1) dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

W przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń (np. prawa do emerytury i prawa do renty rodzinnej) wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Z kolei, gdy uprawnionych do renty rodzinnej jest więcej osób, wszystkim członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach pomiędzy uprawnionych.


Autorem publikacji jest radca prawny Marcin Kluś, specjalizujący się w sprawach cywilnych, o błędy medyczne i szkody komunikacyjne. 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content