Jest projekt dla ul. Francuskiej. Ułatwienia dla pieszych i przedsiębiorców?

Jest projekt, który porządkuje przestrzeń pod ogródki gastronomiczne na ul. Francuskiej. Ma być wygodniej dla pieszych i łatwiej dla restauratorów, którzy teraz szybciej dostaną zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Zarząd Dróg Miejskich stworzył jednolity projekt na zagospodarowanie przestrzeni pod ogródki gastronomiczne.

– Aby uzyskać zgodę na ustawienie ogródka, restaurator musi uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Jednym z załączników do wniosku jest projekt organizacji ruchu, zaopiniowany przez policję oraz ZDM i zaakceptowany w Biurze Polityki Mobilności i Transportu. Dzięki temu, wydając zgodę, mamy pewność, że ogródek nie będzie kolidował z ruchem ulicznym, w tym pieszym – wyjaśnia ZDM.

Pilotażowy projekt dla ul. Francuskiej zakłada uproszczenie tej procedury. Zmiana zdejmuje obowiązek przygotowania i zatwierdzenia organizacji ruchu dla każdej lokalizacji osobno. Przedsiębiorca może złożyć wniosek na podstawie przygotowanego przez Zarząd Dróg Miejskich projektu zagospodarowania terenu, spójnego dla całej ulicy.

Pozwala to nie tylko usprawnić procedurę wydawania decyzji. Umożliwia również uporządkowanie ulicy i koordynację rozmieszczenia ogródków gastronomicznych. Stworzenie planu zagospodarowania terenu dla całej ulicy wprowadza ład przestrzenny i zapewnia, że ciągi piesze będą spełniały obowiązujące standardy. W ramach projektu wygospodarowano też przestrzeń na meble miejskie.

Wdrożone zmiany są efektem prac związanych z projektem RESOLVE. W trakcie jego trwania ZDM nawiązał współpracę między jednostkami urzędu miasta i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gastronomiczną przy ul. Francuskiej. W ramach projektu wykonano badania natężenia ruchu pieszego oraz skali dostaw dla lokali gastronomicznych funkcjonujących w okolicy. Podczas planowanej modernizacji ulicy powstaną miejsca dedykowane dostawcom towaru do lokali gastronomicznych.

W 2016 roku po raz pierwszy pojawiły się charakterystyczne symbole, wyznaczające maksymalny zasięg ogródka gastronomicznego. Jak podkreśla ZDM, działania te spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców.

Co dalej?

Opłaty za zajęcia 1 m kw. pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne nie ulegają zmianie. Zmiana w wydawaniu decyzji administracyjnych ma charakter pilotażowy. W zależności od oceny całego pilotażu, ZDM zdecyduje o kontynuacji wprowadzonych zmian i ewentualnym rozszerzeniu na kolejne ulice. ZDM liczy na odzew ze strony wszystkich zainteresowanych. Wiadomości można przesyłać drogą mailową na adres kancelaria@zdm.waw.pl lub listownie: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

Źródło: ZDM


PROJEKT dostępny jest TUTAJ

OPIS PROJEKTU:

4. Projekt zagospodarowania terenu

  1. Projekt zakłada ramowe wyznaczenie sekcji funkcjonalnych na ciągach pieszych, zgodnych ze Standardami projektowymi i wykonawczymi infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie. Wprowadzenie sekcji funkcjonalnych spowoduje uporządkowanie przekroju oraz wyznaczenie pasa ruchu pieszego o szerokości 3,0 m. Zgodnie z przyjętymi standardami, pas ruchu pieszego jest ciągiem pieszym wolnym od przeszkód, przeznaczonym do swobodnego ruchu pieszych. Pas powinien pozostać wolny od wszelkich elementów mogących wpływać ruch pieszy, w tym szczególnie: elementów małej architektury, tzw. potykaczy czy stolików ogródków restauracyjnych.

  2. W projekcie wyznacza się ponadto:

 • Pas społeczno-kulturowy w którym mogą być zlokalizowane ogródki restauracji i inne elementy, np. ławki, wystawy czasowe

 • Pas techniczny: przeznaczony do zlokalizowania urządzeń technicznych takich jak np.: znaki drogowe, kosze na śmieci itp. Jest to przestrzeń, która jest dostępna dla pieszych.

 • Na rysunku zaznaczono ponadto: dojścia do budynków mieszkalnych, wejścia do lokali usługowych, rejony przystanków autobusowych oraz stację Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo.

  1. Projekt może być wykorzystywany jako załącznik do wniosku o zajęcie pasa drogowego.

  2. Wnioskodawcy są zobligowani do przedstawienia szczegółowego planu sytuacyjnego (podkład geodezyjny) w skali 1:500, z precyzyjnie wrysowanym obszarem wnioskowanego zajęcia pasa drogowego w granicach strefy określonej w niniejszym projekcie jako pas społeczno-kulturowy.

  3. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia na rysunku wejść do lokalu i wszystkich wejść do budynków, a także pozostawienie drogi dojścia do wejść o szerokości pozwalającej na swobodny ruch pieszych.

  4. Na projekcie organizacji ruchu zaznaczono wejścia do budynków mieszkalnych o szerokości 1,80 m. Zachowanie tych wejść jest obligatoryjne.

  5. Na rysunku zaznaczono wejścia do lokali usługowych. Dopuszcza się zachowanie minimalnej szerokości dojścia 1,0 m (rekomendowane 1,8 m).

  6. Właściciel lub najemca lokalu ma prawo do zawnioskowania również o zajęcie dojścia do swojego lokalu.

  7. Niniejszy projekt znosi konieczność zatwierdzania projektów organizacji ruchu na zajęcie pasa drogowego w granicach opracowania.

  8. Niniejszy projekt nie znosi konieczności składania wniosku o zajęcie pasa drogowego w granicach opracowania.

  9. Projekt nie stanowi podstawy rozstrzygania sporów.

  10. Projekt w sposób ramowy wskazuje funkcje przestrzeni pieszej, nie stanowi promesy otrzymania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

  11. Projekt nie zastępuje ogólnie obowiązujących przepisów.

  12. Projekt może ulec zmianie.

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content