Do wygrania 2 vouchery po 500 zł każdy
dla dwóch osób

na jeden zabieg wyszczuplający

100% efekt gwarantowany

Tylko 3 pytania:
1. Czy jest zabieg podczas którego jednorazowo można zmniejszyć obwód 1-3 cm?
2. Czy rozkład tkanki tłuszczowej to lipoliza czy lipogeneza?
3. Który z zabiegów redukuje tkankę tłuszczową mikrodermabrazja czy kawitacja ultradźwiękowa?

Odpowiedzi prześlij do 30 czerwca 2016 r. na adres e-mail: konkurs@mieszkaniec.pl

 

KAŻDY uczestnik konkursu otrzyma rabat 50%
na najskuteczniejszy medyczny zabieg
redukcji tkanki tłuszczowej!

Fundator nagrody:
Gabinet kosmetyczny EST http://www.est.nozderko.com/

est

Gabinet Est istnieje od 2008 r. Usytuowany z dala od ruchliwych ulic na warszawskim Grochowie, zarządzany jest przez wspaniałego kosmetologa Katarzynę Nozderko. Dzięki profesjonalizmowi specjalistów, EST został wyróżniony Brylantową Gwiazdą, którą zdobył między innymi poprzez przyjmowanie podstawionych klientów, którzy sprawdzali jak gabinet EST traktuje i dba o klientów. Okazało się, że jest numerem jeden w Polsce!

Gabinet EST posiada urządzenia o najwyższych standardach przeznaczonych do zabiegów na twarz i ciało. Dodatkowo, dzięki wspópracy z psychodietetykiem działa holistycznie na cały organizm człowieka.

Gabinet EST WYRÓŻNIAJĄ między innymi zabiegi oparte na naturalnych terapiach, które są alternatywną dla chirurgii plastycznej.


Regulamin konkursu „Mieszkaniec i EST Cię odchudzą”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mieszkaniec i EST Cię odchudzą” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Usługowe „VARIA”, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grenadierów 10, numer NIP 113-009-56-89 (dalej zwany „Organizatorem”). 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej mieszkaniec.pl. 

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. 

1.6. Nagrodą przeznaczoną dla laureatów Konkursu są 2 vouchery o wartości 500 zł na jeden zabieg wyszczuplający, a dla wszystkich biorących udział w konkursie rabat 50% na najskuteczniejszy medyczny zabieg redukcji tkanki tłuszczowej!

1.7. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

  1. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego mieszkaniec.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 16.06.2016 r. na stronie internetowej www.mieszkaniec.pl

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 16.06.2016 r. do 30.06.2016 r. 

2.3 Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.mieszkaniec.pl w ciągu 7 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń do konkursu czyli do dnia 07.07.2016 r. 

  1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

3.1. Konkurs będzie polegać na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania:

  1. Czy jest zabieg podczas którego jednorazowo można zmniejszyć obwód 1-3cm?
  2. Czy rozkład tkanki tłuszczowej to lipoliza czy lipogeneza?
  3. Który z zabiegów redukuje tkankę tłuszczową mikrodermabrazja czy kawitacja ultradźwiękowa?

3.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien wysłać odpowiedzi na 3 pytania na adres konkurs@mieszkaniec.pl 

3.3. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi na pytania konkursowe Komisja wylosuje jedną osobę. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. 

3.4. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz. 

3.5. Uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi na zadanie konkursowe zgłoszonej przez niego do Konkursu 

3.6. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora. 

3.7. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych i wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku w czasopiśmie „Mieszkaniec” jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody. 

  1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

4.1. Laureat zostanie wyłoniony w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w ciągu 7 dni od daty zakończenia zbierania zgłoszeń do konkursu czyli do dnia 07.07.2016 r.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości przesłanej przez Organizatora na skrzynkę mailową laureata najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu mailowego i adresu zamieszkania poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości do Organizatora zawierającej wyżej wymienione dane. Laureat powinien odesłać wiadomość zwrotną z podaniem imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora. 

4.3. W przypadku nie przekazania przez laureata, zgodnie z pkt 4.2 powyżej, imienia i nazwiska i adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa.  

4.4. Nagroda zostanie odebrana osobiście w siedzibie Organizatora.

4.5. W przypadku nie zgłoszenia się po nagrodę laureata i podjęcia przez laureata nagrody w terminie 7 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa. 

4.6. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatowi nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia laureatów w miejscu i czasie określonych w pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs Mieszkaniec i EST Cię odchudzą”. 

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego. 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. 

5.5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.  

 

ORGANIZATOR 

P.W.U. VARIA

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content