Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie przedmiotu z mieszkania?

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie przedmiotu z mieszkania? Chodzi mi o szkodę związaną z wyrzuceniem choinki przez balkon po świętach, czy wyrzucaniem przez okna torebek z wodą w „lany poniedziałek”.


Czytelnicy pytają – radca prawny
Marcin Kluś odpowiada


Temat ten reguluje art. 433 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje.

Z powyższego wynika, że poszkodowany może adresować swoje żądanie naprawienia szkody do każdej osoby, która faktycznie zajmuje pomieszczenie, z którego wyrzucono dany przedmiot. Najczęściej osobę odpowiedzialną na tej podstawie ustala się w oparciu o tytuł prawny do lokalu (własność, najem itd.), chociaż formalnie nie ma znaczenia, czy osoba ta ma tytuł prawny do zajmowanego pomieszczenia, czy takiego tytułu nie ma.

Zajmującymi lokal może być kilka osób, jeśli wspólnie sprawują władztwo nad pomieszczeniem (np. małżonkowie). Ich odpowiedzialność jest wówczas solidarna na podstawie art. 441 kodeksu cywilnego.

Osoba zajmująca pomieszczenie odpowiada na zasadzie ryzyka. Nie ma więc znaczenia czy do wyrzucenia przedmiotu z lokalu doszło w wyniku niedbalstwa, lekkomyślności, czy z winy umyślnej tej osoby. Oczywiście odpowiedzialność zajmującego pomieszczenie nie wyklucza odpowiedzialności bezpośredniego sprawcy szkody. Osoby te będą wobec poszkodowanego odpowiadać wówczas solidarnie.

Jednocześnie należy pamiętać, że zajmujący mieszkanie może się uchylić od odpowiedzialności w powyższym w sytuacjach, gdy:

1. szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej.

2. szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego.

3. szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za która zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

W przedstawionej sytuacji nie mamy do czynienia z okolicznościami wskazanymi w pkt. 1 i 2. Co do ostatniego z ww. punktów, należy zaznaczyć, że osobami, za które zajmujący pomieszczenie ponosi odpowiedzialność, są przede wszystkim ci, którzy w pomieszczeniu znaleźli się za jego zgodą (np. domownicy, członkowie rodziny, odwiedzający go znajomi, osoby wykonujące na jego rzecz pewne prace czy usługi itp.). Zatem zajmujący pomieszczenie i za te osoby będzie ponosił odpowiedzialność nawet w przypadkach, gdy nie mógł zapobiec szkodzie.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy bezpośredni sprawca szkody będzie osobą trzecią, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec, a szkoda wynikła z wyłącznej winy tej osoby (np. gdy szkodę spowoduje włamywacz, który wyrzuca przedmiot z mieszkania).


Autorem publikacji jest radca prawny Marcin Kluś, specjalizujący się w sprawach cywilnych, o błędy medyczne i szkody komunikacyjne. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 6 (822) ROK XXXII
Następne wydanie 6.04.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content