Które przepisy regulują sprawę prawidłowego oznaczenia budynku i co mi ewentualnie grozi za naruszenie wymogów z tym związanych?

klusCzytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Które przepisy regulują sprawę prawidłowego oznaczenia budynku i co mi ewentualnie grozi za naruszenie wymogów z tym związanych?

O powyższym stanowi art. 47b Ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Zgodnie z tym przepisem właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce tej oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Warto dodać, że organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla lub zespołu urbanistycznego. W Warszawie powyższe funkcjonuje w ramach Miejskiego Systemu Informacji. Wdrażaniem i nadzorem nad funkcjonowaniem Miejskiego Systemu Informacji (MSI) na projektowanych i istniejących układach drogowych w Warszawie zajmuje się Wydział MSI w Zarządzie Dróg Miejskich. Wszelkie informacje na temat systemu jak i postępowania w sprawie uzyskania właściwego oznaczenia budynku, w tym wzory dokumentów dotyczące m.in. uzyskania dokumentacji technicznej dla tablicy adresowej, znajdują się na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (www.zdm.waw.pl/miejski-system-informacji).

Zgodnie z art. 64 Kodeksu wykroczeń, kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega ten kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

 

Posiadam z inną osobą rachunek bankowy. Chciałbym z tej umowy się wycofać i pobrać moje środki. Czy mogę to zrobić bez udziału tej osoby?

Rachunek bankowy może być prowadzony m.in. dla kilku osób fizycznych, wówczas określa się go rachunkiem wspólnym (art. 51 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Zawarcie tego rodzaju umowy wymaga zgodnego działania przyszłych posiadaczy rachunku, jednak rozwiązanie takiej umowy może nastąpić w wyniku działania tylko jednego z nich. Powyższą sytuacje reguluje art. 51 a w/w ustawy. Z przepisu tego wynika, że o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, jak również, każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.

Zatem, na początku należy przeanalizować umowę. Jeśli nie ma w niej odmiennych zapisów, można samodzielnie dokonać wypowiedzenia umowy rachunku bankowego z takim skutkiem, że umowa zostanie rozwiązana względem wszystkich współposiadaczy rachunku.

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content