Lex deweloper, czyli co?

Wprowadzona w sierpniu 2018 roku ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, nazywana potocznie Lex Deweloper czy specustawą mieszkaniową, wciąż budzi wiele kontrowersji. Dlaczego?

Powodów jest przynajmniej kilka. Wprowadzone prawo umożliwia realizację inwestycji na szczególnych zasadach. Zgodnie z art. 5 ust. 3 „Inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego”.

Inwestycje realizowane na podstawie specustawy mieszkaniowej powinny stanowić niejako kontynuację rozwiązań przestrzennych danej okolicy. „Przygotowanie do realizacji inwestycji mieszkaniowej obejmuje sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, uzasadniającej rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej, z uwzględnieniem charakteru zabudowy miejscowości i okolicy, w której inwestycja mieszkaniowa ma być zlokalizowana” (art. 6 ust. 1).

Ustawa w art. 17 wskazuje także standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Zgodnie z nim inwestycja musi mieć zapewniony m.in. bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Inwestor, chcąc skorzystać z ustępstw zawartych w „Lex Deweloper”, musi uzyskać zgodę władz samorządowych. „W przypadku zamiaru realizacji inwestycji mieszkaniowej inwestor występuje, za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji do właściwej miejscowo rady gminy” (art. 7 ust. 1). Rada gminy ma 60 dni na uchwalenie ustalonej lokalizacji bądź odmowie jej ustalenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 10 „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza ten wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy, a jeżeli gmina nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy, określając formę, miejsce i termin składania uwag do wniosku, liczony od dnia zamieszczenia. Informację o zamieszczeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości”.

W ust. 11 natomiast przedstawiony jest natomiast sposób zgłaszania uwag do inwestycji: „Uwagi do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy”.

Inwestycje procedowane trybem specustawy mieszkaniowej nie są nagminnie wykorzystywane, często zdarzało się, szczególnie w pierwszych latach obowiązywania ustawy, że wnioski były odrzucane. 

W Warszawie z Lex Deweloper skorzystano kilkunastokrotnie, w tym również w prawobrzeżnej części miasta. Wśród realizowanych lub zaplanowanych inwestycji znajdują się takie lokalizacje jak:

  • tereny dawnych Zakładów Przemysłu Tłuszczowego przy ul. Radzymińskiej na Targówku,
  • tereny dawnej Fabryki Perun przy ul. Grochowskiej 301/305,
  • dawna siedziba koncernu PepsiCo przy ul. Zamoyskiego,
  • budynek mieszkalny przy ul. Światowida na Białołęce (deweloper przy okazji inwestycji przeprowadza remont w Szkole Podstawowej nr 314)
  • tereny w sąsiedztwie Polfy Tarchomin (do 2029 roku na blisko 12 hektarach ma powstać 17 bloków, w których deweloper zaoferuje ponad 2100 mieszkań).

MK, fot. Pixabay

Warszawski Lokalny Portal Informacyjny 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 6 (822) ROK XXXII
Następne wydanie 6.04.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content