Mam prawomocny wyrok w sprawie cywilnej

Czytelnicy pytają, adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Mam prawomocny wyrok w sprawie cywilnej. Czy jest możliwość, żeby go podważyć?

Prawomocne wyroki wydane w sprawach cywilnych można wzruszyć korzystając ze skargi kasacyjnej oraz skargi o wznowienie postępowania. Pierwsza z nich przysługuje do Sądu Najwyższego od prawomocnych wyroków wydanych przez sąd II instancji kończących postępowanie w sprawie. Można ją złożyć wówczas, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawach majątkowych wynosić min. 50 tys. zł. a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 10 tys. z pewnymi wyjątkami np. dot. przyznania bądź wstrzymania emerytury lub renty – niezależnie od tej wartości. Skarga jest niedopuszczalna m.in. w sprawach o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy, o naruszenie posiadania. Sporządzenie i wniesienie skargi objęte jest przymusem adwokacko-radcowskim. Termin do jej wniesienia to 2 miesiące od doręczenia stronie wyroku sądu II instancji z uzasadnieniem. Skarga może być oparta wyłącznie o zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Niedopuszczalnym jest, aby zarzuty dotyczyły ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Z kolei skarga o wznowienie postępowania przysługuje od prawomocnego wyroku kończącego postępowanie w sprawie i może być oparta o zarzut nieważności postępowania (np. uczestniczenie w składzie sądu os. nieuprawnionej lub pozbawienie strony, wskutek naruszenia przepisów, możności działania). Można ją również wnieść w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie oraz m.in. wówczas kiedy wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym następnie uchylonym. Skargę składa się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie bądź sądu instancji wyższej w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Niedopuszczalna jest skarga od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński albo złożona po upływie lat dziesięciu od dnia uprawomocnienia się wyroku, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content