Masz pozwolenie na wycinkę drzew? To wcale nie oznacza, że możesz wycinać w dowolnym terminie!

wycinka drzew Foto pixabay

W ostatnim czasie zmianie uległy niektóre przepisy związane z wycinką drzew, z niektórych się wycofano. Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew nie oznacza, że można wycinać w dowolnym terminie.

Wnioski o wycinkę drzew można składać drogą elektroniczną

Od końca stycznia 2023 r. wnioski o wycinkę drzew można składać drogą elektroniczną. Wniosek, który można złożyć online dostępny jest tu: bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek  Wnioski nadal można składać bezpośrednio w urzędzie w postaci papierowej (może się różnić od wniosku online).

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew a obwód pnia

Chcąc wyciąć drzewo lub krzewy (jako osoba prywatna lub prowadząca gospodarstwo rolne) musimy zgłosić zamiar wycinki w celu uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Komisja sejmowa wycofała się z możliwości wycinania grubszych drzew bez konieczności uzyskania pozwolenia, czyli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm nie zwiększy się o 20 cm (co zakładały zmiany).

Jeżeli obwód pnia nie przekracza ww. wymiarów, nie trzeba składać wniosku, ale pod warunkiem, że pozyskanego drewna nie sprzedajemy i nie wykorzystujemy go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rolniczej).

Ciąg dalszy pod infografiką

Wycinka drzew i krzewów bez pozwolenia Infografika gazeta Mieszkaniec

Niepotrzebne jest także pozwolenie na wycinkę krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2, drzew lub krzewów owocowych (chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni), drzew lub krzewów należących do inwazyjnych gatunków obcych (IGO), stwarzających zagrożenie dla Polski lub UE. Lista IGO dostępna jest tu: D20222649.pdf

Wiatrołomy

W przypadku wiatrołomów (o ile nie zostały usunięte przez Straż Pożarną, zarządcę drogi, jednostki Sił Zbrojnych RP)) powiadamiamy odpowiedni organ o planowanym usunięciu wiatrołomu, na miejsce przyjedzie urzędnik w celu dokonania oględzin i potwierdzenia, że wiatrołom możemy usunąć.

Terminy

Organ otrzymujący zgłoszenie wycinki ma 21 dni (o dnia doręczenia zgłoszenia) na dokonanie oględzin. Następnie w ciągu 14 dni może wnieść sprzeciw lub wydać zaświadczenie umożliwiające wycinkę. W przypadku, gdy nie usuniemy drzewa przed upływem 6 miesięcy od momentu dostania pozwolenia, musimy dokonać ponownego zgłoszenia (stan prawny z 7.02.2023 r.).

Wycinka a okres lęgowy ptaków

Samo otrzymanie pozwolenia na wycinkę nie oznacza, że drzewo możemy wycinać w dowolnym terminie. Trzeba wziąć pod uwagę przepisy dotyczące okresu lęgowego ptaków, ze względu na które zaleca się wycinkę drzew w okresie jesienno-zimowym. Trzeba pamiętać o tym, że nie wolno niszczyć gniazd, schronień, siedlisk czy płoszyć zwierząt.

Ciąg dalszy pod zdjęciem

okres lęgowy ptaków Foto pixabay

 Przepisy nie definiują ściśle określonego czasu lęgowego ptaków. Ogólnie przyjętym terminem to czas pomiędzy 1 marca a 15 października. Dla poszczególnych gatunków okres ten może wyglądać inaczej, jak również ulegać przesunięciom. Przykładowo dla:

• bielików trwa od stycznia do lipca,
• wróbli – od lutego/marca do sierpnia,
• jerzyków – od maja do sierpnia.

Jeżeli dokonujemy wycinki drzew czy krzewów, co do których pozwolenie nie jest wymagane, to najlepiej zrobić to w okresie jesienno-zimowym. W przypadku wątpliwości warto porozmawiać z jednostką, która dokonuje oględzin drzew lub zwrócić się z prośbą o pomoc do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

– Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) i podlega karze aresztu albo grzywny. Dodatkowo, jeśli zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym będzie znacznych rozmiarów lub też szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą mieć przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (art. 181) – czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Szczegóły https://www.gov.pl/web/gdos/Czy-mozna-usuwac-drzewa-i-krzewy-w-okresie-legowym-ptakow

Opłaty za wycinkę. Kary za wycinkę bez pozwolenia

Jeżeli wycinki dokonuje osoba prywatna, która usuwa drzewo z własnej działki, nie prowadzi na terenie działalności gospodarczej, to taka osoba nie ponosi opłaty za wycinkę. Trzeba jednak pamiętać o ważnym terminie. Jeżeli przed upływem 5 lat od wydania pozwolenia na wycinkę na własnym terenie wybudujemy np. budynek, na terenie którego będziemy prowadzić działalność gospodarczą (która będzie realizowana na tej części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo), to będziemy musieli zapłacić za usunięte wcześniej drzewo.

Kara za wycinkę drzewa jest nakładana wtedy, gdy dokonamy jej bez zezwolenia (chyba, że takowe nie jest wymagane). Wysokość kary uzależniona jest od obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz od gatunku drzewa*, **. Karę można także otrzymać za celowe uszkodzenie drzewa.

Art. 89. 1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 13, 5 i 6, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.*

Przykład 1: Usunięcie kasztanowca zwyczajnego o obwodzie pnia 120 cm wynosi 1 800,00 zł. Skąd taka kwota? Jest to iloczyn obwodu pnia (mierzonego na wysokości 130 cm) oraz ustalonej stawki opłaty naliczanej za każdy cm pnia drzewa. Dla kasztanowca zwyczajnego wynosi ona 15 złotych (jeśli obwód pnia na wysokości 130 cm przekroczy 100 cm). Zatem kara za wycięcie kasztanowca zwyczajnego wynosi 3 600,00 zł

Przykład 2: Usunięcie grabu pospolitego o obwodzie pnia 95 cm wynosi 5 225,00 zł. Skąd taka kwota? Jest to iloczyn obwodu pnia (mierzonego na wysokości 130 cm) oraz ustalonej stawki opłaty naliczanej za każdy cm pnia drzewa. Dla grabu pospolitego wynosi ona 55 złotych (jeśli obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm). Zatem kara za wycięcie grabu pospolitego wynosi 10 450,00 zł

Pomocne linki 

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ze zmianami opublikowana 7 lutego 2023 r.: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000916/U/D20220916Lj.pdf

**Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa albo krzewów / wysokość opłat za wycinkę –  https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1588

wycinka krzewu Foto pixabay

/om/
Źródło: www.gov.pl, www.lasy.gov.pl, isap.sejm.gov.pl
Foto: pixabay.com
Infografika: gazeta Mieszkaniecerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content