MPO będzie odbierać śmieci z Białołęki i Targówka

Po Bemowie, Ochocie, Śródmieściu, Ursusie, Włochach i Woli również na Białołęce, Targówku i Mokotowie odpady będzie odbierało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Stołeczny ratusz podpisze umowę z własną spółką. Umowa będzie obowiązywać do 2026 roku.

Zmiana odbiorcy nastąpi w połowie roku. Do końca czerwca śmieci z Białołęki i Targówka nadal odbierało będzie konsorcjum Partner-Jarper. MPO przejmie zadania związane z odpadami na terenie tych dwóch dzielnic od 1 lipca, zaś na Mokotowie, gdzie obecnie za wywóz śmieci odpowiada PreZero-Remondis, od 1 października tego roku.

Skąd taka zmiana?

– Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie jest „zwykłym” zadaniem własnym gminy, bowiem odpady – ze względu na ochronę środowiska i sprawy zdrowotności mieszkańców – muszą być odbierane nieustanie, a ich przetwarzanie powinno gwarantować jak najwyższe możliwe standardy, przy osiąganiu odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, co jest ustawowym obowiązkiem gminy. To na gminie spoczywa obowiązek stworzenia takich warunków, aby odbiór odpadów od mieszkańców był nieprzerwany i pewny oraz aby nie wystąpiły w tym zakresie jakiekolwiek perturbacje – mówi Aleksandra Grzelak, z Wydziału Prasowego stołecznego ratusza. – Aby zabezpieczyć interes publiczny, miasto podjęło strategiczną decyzję dotyczącą wdrożenia nowej organizacji realizacji zadania własnego utrzymania czystości i porządku  na terenie Warszawy. Jej istotnym ogniwem jest współpraca z MPO – spółką komunalną, powołaną do realizacji zadań własnych miasta i w pełnym zakresie przez miasto kontrolowaną – dodała.

Zamówienie na wywóz śmieci z dziewięciu stołecznych dzielnic opiewające na kwotę 974 mln zł bez ogłaszania przetargu, jak zapowiadają przedstawiciela ratusza, jest zgodne z prawem.

– Podstawą do zorganizowania postępowania o udzielenie takiego zamówienia publicznego w ramach tzw. in-house jest Ustawa Prawo zamówień publicznych z 2019 roku – przekonuje Aleksandra Grzelczak.

Miasto powołuje się na art. 214 ust. 1 pkt 11, który mówi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy zamówienie udzielane jest osobie prawnej, po spełnieniu trzech warunków:

„a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego”.

Miasto wskazuje także korzyści wynikające z takiego rozwiązania, w tym finansowe.

– Korzyści z tytułu wdrożenia tzw. zamówienia in-house realizowanego przez spółkę, której wyłącznym właścicielem jest m.st. Warszawa, tj. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, to m.in. większy potencjał do stabilizacji cen za odbiór odpadów w związku z rozłożeniem kosztów na większy wolumen odpadów i dłuższy okres. Mieszkańcy mogą liczyć na to, że zadanie zostanie powierzone podmiotowi, który gwarantuje pewność, jakość i niezawodność usług. Zamówienie wpłynie również na to, że w pozostałych dzielnicach zwiększy się konkurencja, co z pewnością przełoży się na jakość i cenę świadczonych usług. UOKiK po przenalizowaniu wszystkich gmin w Polsce w 2020 roku opublikował raport, z którego wynika, że najniższe ceny są w gminach, które posiadają własne zasoby komunalne – powiedziała Aleksandra Grzelczak.

Warto wspomnieć, że TargówekBiałołęka to dzielnice, w których MPO świadczyło już wcześniej usługi odbioru odpadów, dzięki temu spółka posiada wiedzę niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia. /MK/

Fot. UM Warszawa 

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content