Plan miejscowy obszaru Wesoła – Groszówka Północ

Rozpoczęło się zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła-Groszówka Północ. Wszelkie uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać do 5 maja tego roku.

Jaki obszar obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła-Groszówka Północ?

Projekt planu obejmuje obszar mający powierzchnię około 56 ha.

Znajdują się na nim tereny położone pomiędzy ul. J. U. Niemcewicza, G. Narutowicza i J. Słowackiego. Jest to teren z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z regularną siatką dróg publicznych – informują miejscy urzędnicy. – Część obszaru planu miejscowego objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny Wesołej – Zielonej, Wesołej – Grzybowej, Wesołej – Groszówki – część I przyjętego uchwałą nr LVIII/1778/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku – dodają.

Co znajduje się w planie?

Plan miejscowego zagospodarowania jest dokumentem określającym jak można urządzić okolicę. Pozwala to na ustalenie, jak mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, place czy ulice, tworzone sieci infrastruktury, urządzane tereny zieleni. Plan ustala przeznaczenie terenów na funkcje:

  • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług,
  • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,
  • tereny usług,
  • tereny komunikacji,
  • tereny lasu.

Wśród podstawowych założeń planu miejscowego są: zachowanie i ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych; ochrona ładu przestrzennego poprzez m.in. ustalenie warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu, w tym określenie funkcji, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, linii zabudowy i gabarytów obiektów; uregulowanie prawa miejscowego w zakresie działek, dla których plan miejscowy został unieważniony wyrokiem sądu i umożliwienie realizacji funkcji usług publicznych na działkach leśnych.

Kto może zgłosić uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła-Groszówka Północ?

Uwagi i zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła-Groszówka Północ może zgłosić każdy.

Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych – zapewniają urzędnicy.  

Jak złożyć uwagi do planu miejscowego?

Wnioski można składać pisemnie na kilka sposobów:

  • mailowo na adres: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl;
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
  • osobiście w kancelarii głównej m. st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy;
  • przez ePUAP wypełniając formularz ogólny.

Uwagi w sprawie planu miejscowego obszaru Wesoła-Groszówka Północ można zgłaszać do 5 maja bieżącego roku.

/MK/

Źródło/Fot. UMerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content