Czy mogę wycofać pozew rozwodowy i co się wtedy stanie z uiszczoną przeze mnie opłatą za ten pozew?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Wniosłam do sądu pozew rozwodowy, jednak po pewnym czasie uznałam, że chcę wycofać to pismo? Czy mogę to zrobić i co się wtedy stanie z uiszczoną przeze mnie opłatą za ten pozew?

Tak. Zgodnie z art. 203 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego, pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy. Jeśli zatem rozprawa jeszcze się nie odbyła, to dla skutecznego cofnięcia pozwu nie jest nawet wymagana zgoda pozwanego małżonka.

W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Następstwem procesowym skutecznego cofnięcia pozwu jest umorzenie przez sąd toczącego się postępowania (art. 355 § 1 k.p.c.).

Jeżeli chodzi o poniesione koszty, to na podstawie z art. 79 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od cofniętego pozwu, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma drugiej stronie. Jeżeli pozew został cofnięty przed rozpoczęciem posiedzenia (tj. przed wywołaniem sprawy) wówczas sąd zwróci Pani połowę uiszczonej opłaty. Jednocześnie trzeba w tym miejscu dodać, że niezależnie od powyższego, sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód w razie cofnięcia pozwu na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji.

Warto też pamiętać, że w wyjątkowych przypadkach sąd może zakwestionować cofnięcie pozwu. Zgodnie bowiem z art. 203 § 4 k.p.c., sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. W świetle powyższego, sąd powinien uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne, gdy stwierdzi przede wszystkim, że strona pod wpływem błędu, podstępu lub przymusu – z jakiejkolwiek strony – działa na swoją niekorzyść lub nie zdaje sobie sprawy z następstw swej czynności, a więc np. gdy sąd uzyska informacje, że małżonek został przymuszony do wycofania pozwu rozwodowego.

Czy powyższe zasady obowiązują również przy wniosku o separację i czy opłata sądowa za pozew o rozwód i o separację jest taka sama?

Zasady rozliczenia kosztów, w sytuacjach o których mowa powyżej, mają zastosowanie również do separacji. Opłata sądowa od pozwu o rozwód i od wniosku o orzeczenie separacji małżonków jest taka sama i wynosi 600,00 złotych (art. 26 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content