Chciałbym złożyć apelację od wyroku w sprawie cywilnej o zapłatę należnej mi kwoty. Co musi zawierać takie pismo?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Chciałbym złożyć apelację od wyroku w sprawie cywilnej o zapłatę należnej mi kwoty. Co musi zawierać takie pismo, aby sąd nie miał zastrzeżeń i mógł rozpoznać sprawę?

Warunki formalne apelacji zostały wskazane w art. 368 Kodeksu postępowania cywilnego. Według tego przepisu, apelacja powinna spełniać wymogi formalne właściwe dla każdego pisma procesowego (wymogi te zawarte są w art. 126 i 128 Kodeksu postępowania cywilnego), oraz wymogi podane we wspomnianym powyżej art. 368.

W oparciu o powyższe, do wymogów formalnych apelacji właściwych dla każdego pisma procesowego należy zaliczyć:

1) podanie sygnatury akt sprawy,

2) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, i jeżeli występują ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników,

3) oznaczenie rodzaju pisma (np. apelacja),

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

5) wymienienie załączników,

6) złożenie pełnomocnictwa, jeżeli apelację wnosi pełnomocnik, który dotąd nie złożył pełnomocnictwa,

7) dołączenie odpisu apelacji wraz z odpisami załączników dla każdej ze stron.

            Oprócz wymagań przewidzianych dla pisma procesowego, każda apelacja powinna spełniać dodatkowo następujące warunki formalne:

1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem zakresu zaskarżenia (tzn. czy jest on zaskarżony w całości czy w części),

2) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów i ich uzasadnienie,

3) zawierać wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia,

4) w sprawach o prawa majątkowe wskazywać wartość przedmiotu zaskarżenia.

 

            Apelacja może powoływać się na nowe fakty i dowody, lecz skarżący powinien wykazać, że ich powołanie przed sądem I instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła dopiero później, tj. po wydaniu wyroku przez sąd niższej instancji.

            Apelacja podlega opłacie sądowej. W sprawach o roszczenia majątkowe, co do zasady, opłata ta wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia.

            Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji orzeczenia, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku. W tej sytuacji będzie to termin 3 tygodni od dnia ogłoszenia wyroku przez sąd I instancji.

            Powyższe terminy do złożenia apelacji, uważa się za zachowane także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację wprost do sądu drugiej instancji. W takim wypadku sąd ten niezwłocznie przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok (sąd I instancji).    

            Po wniesieniu apelacji sąd I instancji ocenia, czy apelacja jest dopuszczalna oraz czy została wniesiona w terminie. W przypadku stwierdzenia, że apelacja została wniesiona po upływie terminu lub jest niedopuszczalna, sąd I instancji powinien apelację odrzucić.   Ważne jest jednak to, że gdy apelacja nie została należycie opłacona lub zawiera braki formalne, odrzucenie apelacji jest możliwe dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do uiszczenia należnej opłaty i do usunięcia tych braków.

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content