Z którego przepisu wynika, że właściciel nieruchomości ma obowiązek odśnieżania chodnika wokół swojej posesji?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Z którego przepisu wynika, że właściciel nieruchomości ma obowiązek odśnieżania chodnika wokół swojej posesji?

Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku. Zgodnie z tym przepisem właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Należy jednocześnie zaznaczyć, że za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Powyższe oznacza, że właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany do odśnieżania chodnika, jeżeli chodnik ten nie przylega bezpośrednio do jego nieruchomości, lecz oddziela go np. pas zieleni, trawnika i dopiero za tym pasem znajduje się chodnik.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. W takiej sytuacji obowiązek uprzątnięcia śniegu i lodu będzie ciążył na gminie zgodnie z art. 5 ust. 5 w/w ustawy. Do obowiązków gminy należy bowiem uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Jaka kara grozi za niewykonanie tego obowiązku przez właściciela posesji?

Sankcję za niewykonanie powyższego obowiązku określa przede wszystkim art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku. Z przepisu tego wynika, że właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, podlega karze grzywny. Postępowanie w powyższej sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, więc grzywna może wynosić od 20,00 złotych do 5.000,00 złotych.

Za zaniedbanie obowiązków w powyższym zakresie, właściciel posesji może zostać pociągnięty również do odpowiedzialności cywilnej. Potencjalny przechodzień, który przewróci się i złamie rękę na nieodśnieżonym lub oblodzonym chodniku, będzie miał prawo domagać się od właściciela posesji odszkodowania. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości może ponieść odpowiedzialność m.in. na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. 

 
 
error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content