Kto może być członkiem obwodowej komisji wyborczej podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Kto może być członkiem obwodowej komisji wyborczej podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych? Czy przewidywane jest jakieś wynagrodzenie za pracę w komisji, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie?

Na wstępie należy zaznaczyć, że w nadchodzących wyborach parlamentarnych – odmiennie niż podczas ostatnich wyborów samorządowych – będzie powołana tylko jedna komisja w danym obwodzie. W wyborach samorządowych powoływano dwie komisje w danym obwodzie, tj. obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. W nadchodzących wyborach zadania obu tych komisji przejmie jedna obwodowa komisja wyborcza.

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku, kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być: kandydat w wyborach; komisarz wyborczy; pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; urzędnik wyborczy; mąż zaufania; obserwator społeczny; pełnomocnik, który otrzymał pełnomocnictwo do głosowania, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu; osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

  1. a) małżonkiem,
  2. b) wstępnym (np. ojcem, matką, dziadkiem)
  3. c) zstępnym (np. synem, córką, wnukiem)
  4. d) rodzeństwem,
  5. e) małżonkiem zstępnego lub przysposobionego,
  6. f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia.

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się: 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców; 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców; 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców i 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

Chętni do pracy w obwodowych komisjach wyborczych powinni się zgłaszać bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach. Wykaz wszystkich pełnomocników komitetów wyborczych, utworzonych w związku z wyborami do sejmu i senatu oraz ich adresy można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (zakładka: „WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 – SERWIS INFORMACYJNY” i „KOMITETY”).

Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku, członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności, w następującej wysokości:

– dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł;

– dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł;

– dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać do dnia 13 września 2019 roku.

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 9(801) ROK XXXI
Następne wydanie 26.05.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content