Koronawirus – W jakich sytuacjach nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, a w sklepach dodatkowo zakładania rękawiczek?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


W czasie koronawirusa istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, a w sklepach dodatkowo zakładania rękawiczek ochronnych. W jakich sytuacjach ludzie nie muszą wykonywać tych obowiązków, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje prawne?

Sytuacja w tym zakresie ulega zmianie wraz ze stanem epidemii. Aktualnie, powyższe kwestie reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje przede wszystkim w następujących przypadkach:

 1. pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, do ukończenia 4 roku życia, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
 2. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

UWAGA: nie jest konieczne okazywanie dokumentu (orzeczenia lub zaświadczenia) potwierdzającego w/w ograniczenia;

 1. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
 2. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu bądź przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność z ludźmi;
 3. kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
 4. sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 5. osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 6. sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów, dopuszczonych do użytku na tym etapie epidemii;
 7. osoby przebywającej na terenie lasu;
 8. jazdy konnej.

Dodatkowo odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia. Odkrycie ust i nowa jest także dopuszczalne w przypadku umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

Z kolei wyłączenia z obowiązku noszenia podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek. UWAGA: Nie jest wymagane okazanie przez takie osoby dokumentu (orzeczenia lub zaświadczenia) potwierdzającego w/w ograniczenia.

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content