… co robić z sąsiadem, który ma 2 psy szczekające bez przerwy i trzyma je na balkonie w pobliżu moich okien ?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Zwracam się z prośbą co robić z sąsiadem, który ma 2 psy szczekające bez przerwy i trzyma je na balkonie w pobliżu moich okien. Na pukanie sąsiad nie odpowiada, bo albo go nie ma w domu albo nie chce otworzyć drzwi. Trudno jest wytrzymać w naszym mieszkaniu przy głośnym szczekaniu tych psów nawet po kilka godzin dziennie.

W opisanej przez Panią sytuacji należy wziąć pod uwagę zapisy Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 1 pkt. 1, ustawa ta określa m.in. zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku. Art. 4 pkt. 1 w/w ustawy stanowi, że regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwala Rada Gminy. Regulamin ten jest aktem prawa miejscowego.

W Warszawie, w myśl w/w ustawy, obowiązuje Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXI/1631/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku. Zgodnie z § 26 pkt. 2 w/w regulaminu, utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 pkt. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie w powyższym zakresie podlega karze grzywny. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20,00 do 5.000,00 złotych.

Wskazane przepisy nie są jedynymi, które mogą znaleźć zastosowanie w Pani sprawie. W rachubę wchodzą także niektóre przepisy kodeksu wykroczeń, w tym m.in. art. 51, zgodnie z którym, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Do odpowiedzialności za czyn z w/w przepisu może być pociągnięta osoba, w której dyspozycji pozostaje także źródło niepokoju zakłócające spokój, porządek publiczny lub spoczynek nocny, której zachowanie jest bierne, czyli równoznaczne z jego utrzymywaniem, np. właśnie brak reakcji właściciela czy też posiadacza psa na jego szczekanie czy uporczywe wycie pojawiające się bez żadnych szczególnych powodów.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że jeśli polubowne załatwienie sprawy nie jest możliwe, należy powiadomić właściwe służby, w celu zmobilizowania właściciela psów do przestrzegania w/w zasad w oparciu o wskazane przepisy.

Niezależnie od powyższego, zastosowanie może znaleźć również art. 144 kodeksu cywilnego, który stanowi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W oparciu o ten przepis można domagać się od sąsiada (inicjując w sądzie postępowanie cywilne) zaniechania w/w zakłóceń.

Zasadność powództwa w tym zakresie będzie jednak uzależniona od spełnienia przesłanek zawartych w tym przepisie (np. ustalenia czy zakłócanie korzystania z nieruchomości sąsiednich było ponad przeciętną miarę), co będzie przedmiotem oceny sądu w konkretnej sprawie.

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 9(801) ROK XXXI
Następne wydanie 26.05.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content