Kto może być członkiem obwodowej komisji wyborczej podczas zbliżających się wyborów samorządowych?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Kto może być członkiem obwodowej komisji wyborczej podczas zbliżających się wyborów samorządowych? Czy przewidywane jest jakieś wynagrodzenie za pracę w komisji, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że w tegorocznych wyborach będziemy mieli do czynienia z dwoma rodzajami komisji obwodowych, tj. obwodową komisją wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania i obwodową komisją wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania. Poniższe wytyczne dotyczą obydwu komisji.

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku, kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat i nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu komisji nie może być: kandydat w wyborach; komisarz wyborczy; pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; urzędnik wyborczy; mąż zaufania; obserwator społeczny; pełnomocnik, który otrzymał pełnomocnictwo do głosowania, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu; osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

  1. a) małżonkiem,
  2. b) wstępnym (np. ojcem, matką, dziadkiem)
  3. c) zstępnym (np. synem, córką, wnukiem)
  4. d) rodzeństwem,
  5. e) małżonkiem zstępnego lub przysposobionego,
  6. f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia.

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołuje się 9 osób. Chętni do pracy w obwodowych komisjach wyborczych powinni się zgłaszać bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach. Wykaz wszystkich pełnomocników komitetów wyborczych, utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (zakładka: „Wybory Samorządowe 2018” i „Komitety Wyborcze”).

Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 roku, członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności, w następującej wysokości:

– dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 380 zł;

– dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 330 zł;

– dla członków obwodowych komisji wyborczych – 300 zł.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać do dnia 21 września 2018 roku.