Mandat za spacer z dzieckiem po chodniku, pchanie wózka, jechanie z nim transportem miejskim, autem lub rowerem ???

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Zgodnie z art. 89 kodeksu wykroczeń, kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego podlega karze grzywny albo karze nagany. Na jednym z portali przeczytałam, że w/w przepis uprawnia do nałożenia mandatu za spacer z dzieckiem po chodniku, pchanie wózka, jechanie z nim transportem miejskim, autem lub rowerem. Czy faktycznie tak jest?

            Nie. Na wstępie pozwolę sobie wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (art. 2 pkt. 1 tej Ustawy), droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi (ścieżki) dla pieszych lub drogi (ścieżki) dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Natomiast tory pojazdu szynowego to torowiska kolejowe, tramwajowe, metra czy też kolejki górskiej wraz z podtorzem oraz gruntem, na którym są usytuowane, a także gruntem wzdłuż linii transportu szynowego, usytuowanym po obu jego stronach, przeznaczonym do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu szynowego.

Artykuł 89 Kodeksu wykroczeń stanowi o odpowiedzialności określonej osoby za złamanie zakazu określonego w art. 43 Ustawy prawo ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku, zgodnie z którym dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Z powyższego wynika, że sprawcą powyższego wykroczenia może być jedynie osoba mająca obowiązek sprawowania opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, która poprzez swoje działanie albo zaniechanie pozostawia małoletniego do lat 7 bez opieki lub nadzoru na drodze publicznej.

Obowiązek takiej opieki może wynikać z mocy przepisów ustawowych, np. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale również z obowiązków pracowniczych albo na podstawie umowy, gdy sprawcą jest np. nauczyciel, wychowawca, opiekunka.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że zakaz korzystania z drogi przez dziecko do lat 7 bez opieki, nie dotyczy strefy zamieszkania, czyli obszaru obejmującego drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są znakami drogowymi D-40 „strefa zamieszkania” oraz D-41 „koniec strefy zamieszkania”. W strefie zamieszkania ruch jest podporządkowany pieszemu, który może korzystać z całej szerokości jezdni oraz ma pierwszeństwo przed kierującymi. W takiej strefie dopuszczalna prędkość wynosi tylko 20 km/h.

Powyższy zakaz nie obowiązuje także na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych (np. na deptaku).

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10(802) ROK XXXI
Następne wydanie 9.06.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content