Czy aktualnie w postępowaniu cywilnym pobiera się opłatę za sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Czy aktualnie w postępowaniu cywilnym pobiera się opłatę za sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku? Czy w ostatnim czasie nastąpiły jakieś zmiany w opłacie za uzyskanie odpisu prawomocnego orzeczenia sądu?

Odpowiadając na pierwsze pytane, do dnia 20 sierpnia 2019 roku nie była pobierana opłata od wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji. W dniu 21 sierpnia 2019 roku weszła w życie zmiana Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku poprzez dodanie art. 25b. Zgodnie z tym przepisem, od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100,00 złotych.

Jednocześnie należy zauważyć, że przypadku, gdy strona wniesie środek zaskarżenia (np. apelację) opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Zatem obecnie za sporządzenie uzasadnienia orzeczenia opłata wynosi 100,00 złotych ale kwota ta jest zaliczana na poczet opłaty sądowej w przypadku złożenia odwołania od orzeczenia do sądu II instancji.

Udzielając odpowiedzi na drugie pytanie, pragnę wskazać, że powyższą ustawą, dokonano również zmiany przepisu regulującego kwestię opłaty kancelaryjnej za sporządzenie odpisów orzeczeń, w tym odpisu orzeczenia sądu wraz ze stwierdzeniem prawomocności. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 77 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku, opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

1) poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,

2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,

3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,

4) zaświadczenia

– pobiera się w kwocie 20,00 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Wcześniej, tj. przed 21 sierpnia 2019 roku, za powyższe dokumenty pobierano opłatę kancelaryjną w kwocie 6,00 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Jaki jest koszt uzyskania nagrania z przebiegu rozprawy w sprawie cywilnej?

Opłata kancelaryjna za uzyskanie nagrania z przebiegu rozprawy wynosi 20,00 złotych. Powyższe wynika z art. 77 ust. 1 a Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku, zgodnie z którym, opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20,00 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych. Powyższa opłata obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2019 roku. Przed tą datą opłata za uzyskanie takiego nagrania wynosiła 15,00 złotych.

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10 (826) ROK XXXII
Następne wydanie 7.06.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content