Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji bez paragonu potwierdzającego zakup?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Kilka miesięcy temu kupiłam dla dziecka buty, które zaczęły się rozklejać. Postanowiłam je reklamować, jednak okazało się, że zgubiłam paragon potwierdzający zakup. Czy w tej sytuacji sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji?

Nie. Chociaż brak paragonu może poważnie utrudnić proces reklamacji, to sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia mu wyłącznie tego rodzaju dokumentu. Uzależnianie możliwości zwrotu towaru od okazania paragonu jest praktyką sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco godzącą w interesy konsumenta.

Potwierdzenie faktu zakupu towaru w danym sklepie może nastąpić na różne sposoby. Obok wydruku z kasy fiskalnej, istnieją przecież inne możliwości udowodnienia, że dana transakcja się odbyła, np. wydruk z terminala kart płatniczych czy wyciąg z karty kredytowej.

Niestety zdarza się, że sprzedawcy próbują ograniczyć prawo konsumenta w w/w zakresie poprzez wyłączenie możliwości uwzględnienia reklamacji bez przedstawienia paragonu. Taka praktyka jest jednak niezgodna z prawem, co potwierdza m.in. wpisanie do Rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, postanowienia umowy o następującej treści: “Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi” (wpis nr 6526 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 sierpnia 2016 roku).

Chcę kupić samochód. Sprzedawca niedawno podpisał umowę kontynuującą ubezpieczenie OC pojazdu. Czy ja, jako nowy właściciel, będę zmuszony samodzielnie ubezpieczyć pojazd, czy mogę korzystać z umowy ubezpieczenia zawartej przez sprzedającego?

Zgodnie z art. 31 ust 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku, w razie przeniesienia prawa własności pojazdu prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nowego właściciela. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania nowemu właścicielowi potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu.

Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W takiej sytuacji, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nowemu posiadaczowi oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.

Więcej porad prawnych na: kancelariaklus.pl