Czy jeśli nie złożę wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji, to nie przysługuje mi apelacja od tego wyroku do sądu odwoławczego?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Czy to prawda, że jak nie złożę wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji, to nie przysługuje mi apelacja od tego wyroku do sądu odwoławczego?

Tak. Powyższe wynika ze zmian wprowadzonych w Kodeksie postępowania cywilnego, które weszły w życie w dniu 7 listopada 2019 roku. Przed tą zmianą apelację można było wnieść do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Natomiast, jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegł od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku. Czas na zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wynosił z kolei tydzień.

Czyli przed 7 listopada 2019 roku strona mogła złożyć apelację do sądu II instancji, w terminie dwutygodniowym od doręczenia jej wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli nie złożyła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, to mogła wnieść apelację w terminie 3 tygodni od ogłoszenia lub doręczenia wyroku.

            Po zmianach Kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie w dniu 7 listopada 2019 roku strona, która nie zgłosiła skutecznego wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, traci uprawnienie do zaskarżenia tego wyroku apelacją. Powyższe wynika z art. 369 § 1 k.p.c., zgodnie z którym apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jednocześnie – zgodnie z art. 328 § 1 i 2 oraz art. 331 § 1 k.p.c. – wyrok z pisemnym uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zgłosiła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku bądź jego doręczenia.

Z dniem 7 listopada 2019 roku, uchylony również został art. 369 § 2 k.p.c., pozwalający stronie, która nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, wnieść apelację w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku. Zatem podstawa prawna, która pozwalała stronie złożyć apelację od wyroku sądu I instancji, nawet gdy nie występowała o jego uzasadnienie, odpadła.

Warto w tym miejscu również wskazać, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie jest już bezpłatny. Od dnia 21 sierpnia 2019 roku, od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100,00 złotych. Opłata ta jest zaliczana się na poczet opłaty od apelacji, a ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. 

 
 
error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content