Czy po upływie terminu ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie to automatycznie się wydłuża na kolejny rok czy wygasa?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Czy po upływie terminu ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie to automatycznie się wydłuża na kolejny rok czy wygasa?

Powyższą kwestię reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.

Wyjątki, o których mowa powyżej wynikają m.in. z art. 28 ust. 1 w/w ustawy. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Zatem umowa ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego zostanie automatycznie przedłużona, gdy nie wypowiemy dotychczasowej umowy ubezpieczenia co najmniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta. Rozwiązanie takie powiększa ochronę podmiotu zobowiązanego do zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Ta klauzula, jako narzucona stronom umowy ubezpieczenia w drodze ustawowej, nie podlega również indywidualnym uzgodnieniom. 

Jednak należy pamiętać, że są sytuacje, w których umowa ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego nie zostanie automatycznie przedłużona, nawet gdy ubezpieczony nie wypowie umowy przed upływem okresu na jaki była zawarta. Powyższe nastąpi przede wszystkim w sytuacji, gdy nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku okresowego płacenia składki (w tzw. ratach), niezapłacenie poszczególnej raty w oznaczonym terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Powyższe dotyczy nieopłacenia także pierwszej raty składki.

Radca prawny Marcin Kluś specjalizuje się w sprawach cywilnych, o błędy medyczne i szkody komunikacyjne. 

 
 
error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content