1.01.2019 – ustawa umożliwiająca uwłaszczenie właścicielom mieszkań w blokach stojących na gruncie w użytkowaniu wieczystym – opłaty…

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie ustawa, która umożliwi uwłaszczenie właścicielom mieszkań w blokach stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Z jakimi opłatami wiąże się powyższe i czy przysługują jakiekolwiek bonifikaty?

Na wstępie pragnę wskazać, że zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć przede wszystkim nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w/w gruntów w prawo własności niestety nie odbędzie się za darmo. Zgodnie z przepisami nowej ustawy, po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, przez 20 lat trzeba będzie uiszczać tzw. opłatę przekształceniową.

W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – wojewoda, a w sprawach gruntów jednostki samorządu terytorialnego – właściwa Rada lub Sejmik, mogą udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok.

Jednocześnie istnieje możliwość wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. W takiej sytuacji osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym będzie przysługiwać bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Należy jednak podkreślić, że powyższe bonifikaty dotyczą tylko gruntów będących własnością Skarbu Państwa. Przy jednorazowej opłacie przekształceniowej związanej z gruntami będącymi własnością jednostek samorządu terytorialnego bonifikaty udziela właściwy organ na podstawie uchwały rady lub sejmiku.

Jeżeli chodzi o grunty będące własnością m.st. Warszawy, należy zaznaczyć, że w dniu 18 października 2018 roku Rada m. st. Warszawy podjęła Uchwałę nr LXXV/2128/2018, w której wyraziła zgodę na udzielanie bonifikaty w sytuacji dokonania jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w wysokości 98%. Większa bonifikata (99%) dotyczy osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego.

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 9(801) ROK XXXI
Następne wydanie 26.05.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content