Spowodowałem kolizję drogową, czy jako kierowca cudzego auta i sprawca kolizji będę odpowiadał osobiście za naprawienie związanej z tym szkody?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Ostatnio kierowałem autem znajomej i spowodowałem kolizję drogową. Czy jako kierowca cudzego auta i sprawca kolizji będę odpowiadał osobiście za naprawienie związanej z tym szkody?

Zgodnie z art. 35 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku, ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Zatem jeśli Pan wyrządził szkodzę pojazdem znajomej, to wówczas powinna zostać ona naprawiona z ubezpieczenia OC tego pojazdu.

Jednak należy pamiętać, że od powyższego są pewne wyjątki. Zgodnie z art. 43 w/w ustawy, zakładowi ubezpieczeń, w którym było wykupione ubezpieczenie OC pojazdu, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub wstanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

Zatem w powyższych sytuacjach może Pan odpowiadać za kolizję w ramach roszczenia regresowego. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że w ewentualnym postępowaniu sądowym, sąd nie będzie związany wysokością odszkodowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeń i kierowca pojazdu może kwestionować zakres i wysokości wypłaconego świadczenia. Wykazanie przez kierowcę, że zakład ubezpieczeń zbędnie lub zbyt dużo wypłacił poszkodowanemu w celu naprawienia szkody, będzie skutkowało oddaleniem lub obniżeniem wysokości roszczenia regresowego zakładu ubezpieczeń do kierowcy, który spowodował kolizję.

Autorem publikacji jest radca prawny Marcin Kluś, specjalizujący się w sprawach cywilnych, o błędy medyczne i szkody komunikacyjne. 

 
 
error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content