Czy od pozwu w sprawie pracowniczej sąd pobiera jakąś opłatę, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Czytelnicy pytają – radca prawny

Marcin Kluś odpowiada.


Czy od pozwu w sprawie pracowniczej sąd pobiera jakąś opłatę, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że zgodnie z art. 476 §1 Kodeksu postępowania cywilnego, przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy:

  1. o roszczenie ze stosunku pracy lub z nim związane;
  2. o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy;
  3. o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy;
  4. o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedź na zadane pytanie zależy od charakteru żądania i wysokości roszczenia. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku, w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30,00 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000,00 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych (art. 13 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku).

Zatem, jeżeli roszczenie w sprawie pracowniczej jest mniejsze niż 50.000,00 złotych, pozew nie podlega opłacie. W takiej sprawie obowiązywała będzie opłata podstawowa w kwocie 30,00 złotych, ale tylko od ewentualnej apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W przypadku roszczenia powyżej 50.000,00 złotych, pobiera się opłatę stosunkową (5% wartości przedmiotu sporu) od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych, w tym także od pozwu.

Wyjątkiem od powyższego są sprawy dotyczące dochodzenia zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W takich sprawach nie pobiera się opłaty stosunkowej nawet w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000,00 złotych (art. 35 ust. 1a w/w Ustawy).

Ile wynosi opłata sądowa od odwołania do decyzji ZUS?

Zgodnie z art. 36 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Z powyższego wynika, że odwołanie od decyzji ZUS nie podlega opłacie sądowej, a opłacie podstawowej w kwocie 30,00 złotych podlegają tylko w/w środki zaskarżenia.

 

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 9(801) ROK XXXI
Następne wydanie 26.05.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content