Radni pytają, urzędnicy odpowiadają

Zapraszamy na przegląd interpelacji radnych miasta stołecznego Warszawy oraz rajców wszystkich prawobrzeżnych dzielnic. Sprawdzamy, o co pytają i co chcą zrobić dla mieszkańców wybrani przez nich przedstawiciele samorządu terytorialnego. Przedstawiamy po jednej interpelacji z dzielnicy.


Rada m. st. Warszawy

Radny Kacper Pietrusiński (Koalicja Obywatelska) w imieniu mieszkańców chciał dowiedzieć się, czy planowany jest remont wybudowanego w 1924 roku i ujętego w gminnej ewidencji zabytków budynku przy ul. Grochowskiej 354.

Rajcy odpowiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. „Kamienica została opróżniona i była zakwalifikowana do remontu w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy. Podczas ewentualnej przebudowy powstałe na nowo mieszkania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym przypadku nie ma takich możliwości, gdyż jest to obiekt zabytkowy. Ponadto, mając na uwadze zachowanie historycznego charakteru i walorów zabytkowych budynku, nie ma możliwości ocieplenia elewacji. Wszelkie prace remontowe muszą być prowadzone w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków i mogą zostać wykonane pod warunkiem otrzymania przez zarządcę nieruchomości, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, odpowiednich środków finansowych na ten cel”.


Białołęka

Danuta Zaleska (Klub Radnych Razem dla Białołęki) zapytała w imieniu mieszkańców o możliwość poprawy bezpieczeństwa pieszych na fragmencie ul. Astrowej z nawierzchni z kostki betonowej, a także wystąpiła z prośbą o wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych w okolicy nieruchomości przy ul. Skarbka z Gór 21b i montaż progów zwalniających.

Radnej odpowiedział burmistrz Grzegorz Kuca. „Przeanalizowaliśmy propozycję wyznaczenia przejścia dla pieszych wraz z progami zwalniającymi. Biorąc pod uwagę potrzebę bezpiecznego przekraczania jezdni przez pieszego, zasadne jest wyznaczenie przejścia dla pieszych na końcu chodnika po stronie północnej – nieruchomość Skarbka z Gór nr 23 C. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu nastąpi po opracowaniu projektu, a następnie zatwierdzeniu go przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy. Jednocześnie informuję, że progi zwalniające staramy się lokalizować w miejscach gdzie zachodzi istotna potrzeba poprawy bezpieczeństwa, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. w miejscach wypadków drogowych z udziałem pieszych oraz w drogach, gdzie brak jest chodnika i piesi poruszają się po jezdni, co w tym przypadku nie ma miejsca”.


Praga-Południe

Radny Sylwester Nowak (Koalicja Obywatelska) zapytał o możliwość remontu nawierzchni ul. Mińskiej, na którą został skierowany objazd na czas budowy ronda przy ul. Żupniczej. Arteria według rajcy wymaga pilnej naprawy ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.

„Informuję, że w roku 2022 zaplanowana jest przez dewelopera przebudowa ulicy Mińskiej na odcinku od ulicy Podskarbińskiej do ulicy Stanisławowskiej. Urząd Dzielnicy planował przebudowę ulicy na odcinku od ulicy Grochowskiej do ulicy Chodakowskiej w ramach rewitalizacji Kamionka. Szacunkowy koszt inwestycji to około 5 mln zł. Z uwagi na obecną sytuację finansową nawierzchnia ulicy będzie naprawiana na bieżąco ze środków przeznaczonych na remonty dróg gminnych” – przekazał Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi Południe.


Praga-Północ

Radni Małgorzata Grzegorzewska Ernest Kobyliński (Prawo i Sprawiedliwość) w swoich interpelacjach zapytali o możliwość przywrócenia kursowania linii 125 do Pl. Hallera.

Rajcom odpowiedziała Renata Wiśniewska, dyrektor Pionu Administracyjno-Organizacyjnego Zarządu Transportu Miejskiego: „Skierowanie linii 125 do krańca Metro Stadion Narodowy zostało zaakceptowane przez pasażerów podczas konsultacji społecznych dotyczących zmian w układzie komunikacyjnym po uruchomieniu centralnego odcinka drugiej linii metra. Wydłużenie przedmiotowej linii do krańca Pl. Hallera miało jedynie charakter tymczasowy i było związane z przebudową torów kolejowych na odcinku Zielonka-Warszawa Rembertów i zawieszeniem kursowania pociągów linii wołomińskiej przez linię średnicową podmiejską do stacji Warszawa Zachodnia. W celu umożliwienia pasażerom pociągów dojeżdżających do Warszawy od strony Wołomina podróży z jedną przesiadką w kierunku placówek medycznych w Aninie i Międzylesiu linia 125 została skierowana przez Dworzec Wileński do najbliższej pętli jaką jest Pl. Hallera. Po przywróceniu ruchu pociągów na zmodernizowaną trasę Zielonka-Warszawa Rembertów i dalej przez linię średnicową podmiejską w kierunku Warszawy Zachodniej pasażerowie dojeżdżający do Warszawy z omawianego kierunku zyskali możliwość przesiadki do autobusów linii 125 przy stacji Warszawa Stadion. W związku z powyższym możliwa stała się realizacja wypracowanego podczas wspomnianych wyżej konsultacji rozwiązania tzn. skrócenia linii 125 do krańca Metro Stadion Narodowy.


Rembertów

Niezrzeszony radny Józef Melak spytał w imieniu mieszkańców osiedla Wygoda oraz rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 160 i Zespołu Szkół nr 74 o możliwość budowy drogi na ul. Babie Lato i ul. Szymańskiego na odcinku od ul. Babie Lato do ul. Niepołomickiej. Jak zaznacza rajca „ulica Babie Lato jest jedyną nieutwardzoną drogą, którą codziennie dzieci idą do przedszkola i szkoły. Szczególnie niebezpieczny jest odcinek ul. Szymańskiego od ul. Niepołomickiej do ul. Babie Lato oraz od ul. Karlej do ul. Jedwabnickiej, gdzie nie ma wyznaczonej bezpiecznej trasy pieszej. Obecny stan drogi zagraża bezpieczeństwu mieszkańców szczególnie dzieci i młodzieży, które samodzielnie chodzą do szkoły”.

Zastępca burmistrza Rembertowa Mieczysław Golónka nie ma jednak dobrej informacji dla mieszkańców: „Odnośnie poprawy stanu drogi Babie Lato na odcinku pomiędzy ul. Niepołomicką i ul. Szymańskiego informuję, że szerokość pasa drogowego na wskazanym odcinku wynosi od 3 do 4 m, który w ramach remontów i utrzymania dróg na terenie dzielnicy jest monitorowany i utrzymany w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Trwała poprawa tego stanu może nastąpić jedynie poprzez budowę ulicy o szerokości drogi w liniach rozgraniczających 8–10 m, ale inwestycja taka nie jest ujęta w planach na najbliższe lata. Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy inwestycji uwarunkowane jest od środków finansowych przeznaczonych na inwestycje dla naszej dzielnicy oraz planów inwestycyjnych MPWiK związanych z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ciągu ulicy Babie Lato”.


Targówek

O planowane i trwające remonty w placówkach oświatowych w czasie wakacji zapytała Zarząd Dzielnicy Targówek radna Edyta Sosnowska (Prawo i Sprawiedliwość).

Jak informuje burmistrz Małgorzata Kwiatkowska we wszystkich placówkach prowadzone są bieżące konserwacje oraz usuwane są istniejące awarie. Ponadto jak zaznacza włodarz dzielnicy „trwa remont dachu w Szkole Podstawowej nr 26 przy Zespole Szkół nr 41 ul. Bartnicza 2 – naprawa zerwanego pokrycia dachowego wskutek wichury w lutym 2022 r. – koszt remontu 258 300,00 zł; trwa modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 58 ul. Mieszka I nr 7 – koszt remontu modernizacji 999 519,00 zł; przygotowywane jest postępowanie w formie zapytań ofertowych na wykonanie zgodnie z zaleceniami PSSE naprawy podłóg w salach zajęć w Przedszkolu nr 81 ul. Barkocińska 19/21 – przewidywany koszt wymiany podłóg ok. 155 000,00 zł; przygotowywane jest postępowanie w formie zapytań ofertowych na wymianę instalacji poziomów ciepłej i zimnej wody w Szkole Podstawowej nr 378 ul. Bartnicza 2 – przewidywany koszt wymiany i naprawy instalacji ok. 155 000,00 zł; przygotowywane jest postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu przeprowadzenia robót dla udostępnienia części budynków dla osób z niepełnosprawnością ruchową w następujących placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 84 ul. Radzymińska 227, Szkoła Podstawowa nr 379 ul. Turmoncka 2, Szkoła Podstawowa nr 277 ul. Suwalska 29, Szkoła Podstawowa nr 298 ul. Krakusa 2 i XLVI LO ul. Żuromińska 4 – przewidywany koszt realizacji zadania – 637 000,00 zł, planowany termin realizacji sierpień – wrzesień 2022 r.


Wawer

Radna Sandra Spinkiewicz (Koalicja Obywatelska) wróciła do sprawy ustawienia wiaty przystankowej na przystanku Kadetów Szkoła 02, która miała stanąć w tym miejscu już w 2019 roku.

„Uprzejmie informuję, że montaż zadaszeń na tym przystanku został zaplanowany przez Zarząd Dróg Miejskich w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Kadetów z ul. Łasaka” – zapewnia Renata Wiśniewska, Dyrektor Pionu Administracyjno-Organizacyjnego Zarządu Transportu Miejskiego.


Wesoła

Wobec trwającej wojny na terytorium Ukrainy Małgorzata Zaremba (Prawo i Sprawiedliwość) zapytała, czy i ile na terenie dzielnicy Wesoła znajduje się budowli ochronnych, schronów.

Radnej odpowiedział Marek Kujawa, zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. „Urząd m. st. Warszawy nie prowadzi ewidencji schronów, nie gromadzi informacji o ich wyposażeniu i stanie technicznym. Aktualnie, zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, właściciele budynków (najczęściej wspólnoty mieszkaniowe), w których znajdują się pomieszczenia przewidziane na schrony (budowane w latach minionych ubiegłego wieku dla mieszkańców), samodzielnie podejmują decyzje dotyczące rozporządzania rzeczą, czyli tych miejsc, do których posiadają prawo własności”. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content