Regulamin konkursu – gra “Panowie i Panie oto prażanie!”

REGULAMIN KONKURSU gazety „Mieszkaniec” 

do wygrania gra “Panowie i Panie oto prażanie!” edycja Praga-Południe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Usługowe VARIA z siedzibą w Warszawie, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, NIP: 113-009-56-89, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 3. Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu ukończyła 18. rok życia.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z nim, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej Fundacja Edu & More, ul. Nowogrodzka 44/7, 00-695 Warszawa
 6. Termin trwania konkursu – rozpoczęcie i zakończenie – określony jest w poście konkursowym.

§ 2 Zasady

 1. Na Facebook Gazeta Mieszkaniec (www.facebook.com/gazetamieszkaniec) opublikowany został post zawierający zadanie konkursowe.
 2. Zadanie: należy polubić post konkursowy i w komentarzu pod tym postem napisać odpowiedź na pytanie konkursowe, określone w treści postu konkursowego.
 3. Dwie osoby, których komentarze zostaną najlepiej ocenione przez redakcję zostaną zwycięzcami i otrzymają grę “Panowie i Panie oto prażanie!” edycja Praga-Południe.
 4. Pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi związane z konkursem.
 5. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z  Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.mieszkaniec.pl. Uczestnictwo wiąże się z zapoznaniem się z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
 6. Zgłoszenia, które są obraźliwe, niezwiązane z tematem, przekleństwa i różnego rodzaju komentarze uznane za spam, włącznie z reklamą innych produktów, nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Przedstawiciel Organizatora konkursu.
 8. Zwycięzca zostanie powiadomiony pod postem konkursowym lub poprzez publikację nowego postu na Facebooku Gazeta Mieszkaniec, nie później niż 5 dni po dacie zakończenia konkursu.

§ 3 Nagroda

 1. Nagrodami w konkursie są gry “Panowie i Panie oto prażanie!” edycja Praga-Południe.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 3. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w konkursie. Uczestnik nie może jednak przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, ani domagać się ekwiwalentu finansowego.
 5. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru Nagrody z       przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyznaczenia zwycięzcy i tym samym – nieprzyznania nagrody.

§ 4 Dane Uczestników

 1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na fanpage’u www.facebook.com/gazetamieszkaniec/
 2. Przystępując do uczestnictwa w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 4. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nagrody.

§ 6 Ograniczenie roszczeń

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie laureata konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§ 7 Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z uczestnictwem w Konkursie. Reklamację można zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamację można wnieść w okresie trwa Konkursu lub nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.
 2. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i konkursem należy kierować pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.
error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content