Regulamin konkursu – do wygrania 20 rurek z kremem

REGULAMIN KONKURSU gazety „Mieszkaniec”

do wygrania 20 rurek z kremem

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Usługowe VARIA z siedzibą w
Warszawie, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, NIP: 113-009-56-89, zwane dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
3. Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia
konkursu ukończyła 18. rok życia.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsora, osoby współpracujące z
nim, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków,
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia
lub jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach konkursu
Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania Nagrody
przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Sponsora właściciela “Rurek z Wiatraka” PHU CLW PIOTR PRZEWŁOCKI, ul. Grochowska 210/212, 04-357 Warszawa.
6. Termin trwania konkursu – jego rozpoczęcia i zakończenia określony jest w poście
konkursowym.

§2 Zasady

1. Na Facebook Gazeta Mieszkaniec (www.facebook.com/gazetamieszkaniec) opublikowany został
post zawierający zadanie konkursowe.
2. Zadanie: należy polubić post konkursowy i w komentarzu pod tym postem napisać
odpowiedź na pytanie konkursowe, określone w treści postu konkursowego.
3. Jedna osoba, której komentarz zostanie najlepiej oceniony przez komisje konkursową zostanie
Laureatem i otrzyma 20 rurek z kremem od właściciela “Rurek z Wiatraka” PHU CLW PIOTR PRZEWŁOCKI, ul. Grochowska 210/212, 04-357 Warszawa, NIP 525 109 86 83
4. Pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi związane z konkursem.
5. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem,
którego pełna treść dostępna jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.mieszkaniec.pl.
Zgłoszenie konkursowe jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i
zaakceptowaniem jego postanowień.
6. Zgłoszenia, które są obraźliwe, niezwiązane z tematem, przekleństwa i różnego rodzaju
komentarze uznane za spam, włącznie z reklamą innych produktów, nie będą brane pod uwagę w
konkursie.
7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa specjalnie wyznaczony przedstawiciel
Organizatora konkursu.
8. O zwycięstwie w konkursie, Laureat zostanie powiadomiony pod postem konkursowym lub
poprzez publikację komentarza pod postem konkursowym na Facebooku Gazeta Mieszkaniec, nie
później niż w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu.

§3 Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest 20 rurek z kremem z firmy “Rurki z kremem”, ul. Grochowska 210/212
2. Do zadań komisji konkursowej należy ocena wypowiedzi konkursowych pod kątem ich
oryginalności i wyłonienie Laureata.
3. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w konkursie. Uczestnik nie może jednak przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, ani domagać się ekwiwalentu finansowego.
5. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyznaczenia zwycięzcy i tym samym – nieprzyznania nagrody.

§4 Reklamacje

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z jego uczestnictwem w
Konkursie. Reklamację można wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie
7 dni od dnia jego zakończenia.
2. Reklamacje mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać
Login na FB, imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis
przyczyn dla których reklamacja zostaje złożona
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni od jej
otrzymania. Reklamujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu jego reklamacji niezwłocznie po
jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym lub pocztą.

§5 Dane Uczestników

1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w przypadku otrzymania
Nagrody, w postaci imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na
fanpage’u www.facebook.com/gazetamieszkaniec/
2. Przystępując do uczestnictwa w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu
dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach opisanych w
Regulaminie.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego konkursu jest
Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu.
4. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nagrody.

§6 Ograniczenie roszczeń

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie laureata konkursu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§7 Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.
2. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i konkursem należy kierować pisemnie na
adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcji
redakcja@mieszkaniec.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu bez podania
przyczyny. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content