Regulamin konkursu – do wygrania 2 vouchery każdy o wartości 200 zł do Centrum Medycznego CMP

REGULAMIN KONKURSU gazety „Mieszkaniec”
do wygrania 2 vouchery każdy o wartości 200 zł do Centrum Medycznego CMP

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest GRUPA ST-ART z siedzibą w Warszawie, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, NIP: 125-035-98-14, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
3. Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu ukończyła 18. rok życia.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsora, osoby współpracujące z nim, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Sponsora – „CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA” Sp. z o.o., ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, NIP 123-09-55-789
6. Termin trwania konkursu – jego rozpoczęcia i zakończenia określony jest w poście konkursowym.

§2 Zasady

1. Na Facebook Gazeta Mieszkaniec (www.facebook.com/gazetamieszkaniec) opublikowany został post zawierający zadanie konkursowe.
2. Zadanie: należy polubić post konkursowy i w komentarzu pod tym postem napisać odpowiedź na pytanie konkursowe, określone w treści postu konkursowego.
3. Dwie osoby, których komentarze zostaną najlepiej ocenione przez komisję konkursową zostaną laureatami i otrzymają po 1 voucherze o wartości 200 zł.
4. Pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi związane z konkursem.
5. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.mieszkaniec.pl. Zgłoszenie konkursowe jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
6. Zgłoszenia, które są obraźliwe, niezwiązane z tematem, przekleństwa i różnego rodzaju komentarze uznane za spam, włącznie z reklamą innych produktów, nie będą brane pod uwagę w konkursie.
7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa specjalnie wyznaczony przedstawiciel Organizatora konkursu.
8. O zwycięstwie w konkursie, Laureaci zostaną powiadomieni poprzez publikację komentarza pod postem konkursowym na Facebooku Gazeta Mieszkaniec, nie później niż w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu.

§3 Nagroda

1. Nagrodą w konkursie są 2 vouchery każdy o wartości 200 zł.
2. Do zadań komisji konkursowej należy ocena wypowiedzi konkursowych pod kątem ich oryginalności i wyłonienie laureatów.
3. Laureaci tracą prawo do nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Laureat może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią ze wskazaniem jej imienia i nazwiska.
5. Laureat nie może domagać się ekwiwalentu finansowego.
6. W przypadku gdy laureat zrzeka się nagrody albo gdy w ciągu 14 dni od jej przyznania, nagroda nie może zostać odebrana z przyczyn leżących po stronie laureata, Organizator ma prawo wytypować innego zwycięzcę konkursu.
7. Organizator poinformuje laureata o przyznaniu nagrody w komentarzu pod postem konkursowym. Następnie laureat skontaktuje się z w wiadomości prywatnej przez Facebook z Organizatorem i przekaże mu swoje namiary kontaktowe tj. numer telefonu i adres mailowy. Organizator przekaże następnie Sponsorowi adres mailowy i numer telefonu laureata.

§4 Realizacja nagrody

1. Voucher o wartości 200 zł można zrealizować wyłącznie w Oddziałach własnych CMP: CMP Białołęka, CMP Żoliborz, CMP Ochota, CMP Chmielna, CMP Mariańska, CMP Wola. CMP Gocław.  CMP Ursynów, CMP Wilanów, CMP Łomianki, CMP Piaseczno, CMP Józefosław, CMP Piaseczno – Pawia.
2. W celu skorzystania z vouchera należy okazać wydrukowany imienny dokument przed rejestracją wizyty w oddziale CMP.
3. Voucher jest ważny wyłącznie na badania laboratoryjne oraz konsultacje specjalistyczne dostępne w wybranym oddziale CMP.
4. Voucher w żadnym wypadku nie podlega wymianie na gotówkę.
5. Istnieje możliwość dopłaty gotówką lub kartą, jeśli łączna kwota wybranych usług przekroczy wartość vouchera.
6. Niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi w gotówce.
7. Rabaty i upusty nie łączą się z innymi promocjami.
8. Voucher ważny jest do 30.04.2021 roku.

§5 Reklamacje

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z jego uczestnictwem w Konkursie. Reklamację można wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.
2. Reklamacje mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać Login na FB, imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis przyczyn dla których reklamacja zostaje złożona.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Reklamujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu jego reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

§6 Dane Uczestników

1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na
fanpage’u www.facebook.com/gazetamieszkaniec/
2. Przystępując do uczestnictwa w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu
dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu.
4. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nagrody.

§7 Ograniczenie roszczeń

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§8 Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.
2. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i konkursem należy kierować pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcji
redakcja@mieszkaniec.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content